^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว”

สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่รางวัลจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา

วัตถุประสงค์
เพื่อนำเสนอเรื่องราวความประทับใจในจังหวัดนครราชสีมา ความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ อาชีพ ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสะท้อนความรู้สึก ที่มีต่อจังหวัดนครราชสีมาผ่านคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

หลักเกณฑ์และกติกา

 1. ต้องเป็นคลิปวีดีโอในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นถูกถ่ายทำในเขตจังหวัดนครราชสีมาเท่านั้น
 2. ความยาวคลิปวีดีโอไม่เกิน 2.30 นาที
 3. มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า Full-HD (1980x1080p) หรือใช้พิกเซลความละเอียดสูงสุดของกล้องถ่ายภาพ ต้องเป็นไฟล์แบบมาตรฐาน MP4
 4. ไม่จำกัดเทคนิคในการถ่ายคลิปวีดีโอ

คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นคลิปวีดีโอที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้ถ่ายเองตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 จนถึงช่วงระยะเวลาการประกวด และเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์และสิทธิในภาพดังกล่าวโดยห้ามมิให้ส่งภาพของบุคคลอื่นหรือส่งภาพในนามของบุคคลอื่น
 2. คลิปวีดีโอต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด และไม่เป็นคลิปวีดีโอที่ผิดต่อกฎหมายหากมีการกล่าวอ้าง หรือโต้แย้ง สิทธิใดๆ ในคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวด หรือผู้จัดงานฯ ถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น ผู้ส่งเข้าประกวดคลิปวิดีโอต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแต่ผู้เดียว รวมถึงการเข้าเป็นคู่ความร่วม และแก้ต่างในคดีดังกล่าวร่วมกับผู้จัดงานฯ โดยผู้จัดงานฯ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในคลิปวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ผู้ที่ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งคลิปวีดีโอที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ และเป็นภาพที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยเผยแพร่ใน เว็บไซต์ วีดีทัศน์ หรือสื่อใดๆ ที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือโฆษณาและต้องเป็นคลิปวีดีโอที่ไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน หากมีการตรวจพบว่าคลิปวีดีโอดังกล่าวไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการจะทำการตัดสิทธิ์คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดโดยทันที ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทราบล่วงหน้า
 4. กรณีนำภาพบุคคลหรือบทสัมภาษณ์บุคคล ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลท่านนั้นด้วย
 5. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 คลิปวีดีโอ โดยแต่ละคลิปวีดีโอต้องมีมุมมองและเนื้อหาแตกต่างกัน
 6. ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลใหญ่เพียงแค่ 1 รางวัล
 7. ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดต้องรักษาต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าประกวดแสดงต้นฉบับได้
 8. คลิปวีดีโอและไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของคลิปวีดีโอยังคงเป็นของเจ้าของคลิปวีดีโอโดยสมบูรณ์
 9. ผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกคลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในสื่อ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าของคลิปวีดีโอนั้นๆ
 10. คณะกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าร่วมประกวด
 11. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติ

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563

 1. ส่งไฟล์ภาพทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563 มาที่ kasira.biz/itf2020 โดยระบบเปิดรับผลงานทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 25 มกราคม 2563 (ปิดระบบ เวลา 18.00 น.) และเมื่อทีมงานได้รับไฟล์ภาพจะมีอีเมล์ตอบกลับภายใน 1 – 2 วันทำการ โดยกรอกชื่อ – นามสกุลจริง ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรติดต่อ และอีเมล์
 2. การตั้งชื่อไฟล์ภาพ ให้ตั้งตามชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร ตามด้วยหมายเลขลำดับภาพจนครบจำนวนภาพที่ส่ง ตัวอย่างเช่น นคร_ราชสีมา_01.mp4, นคร_ราชสีมา_02.mp4 เป็นต้น
 3. ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย วันที่ 30 มกราคม 2562 ภายในงาน “1st International Tourism Festival 2020” ณ ห้างสรรพสินค้า Terminal 21 Korat พร้อมทั้งมอบรางวัลและแสดงภาพที่ชนะการประกวดภายในงาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมที่พัก the Imperial hotel and convention center  2 ห้อง และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000  บาท พร้อมที่พัก the Imperial hotel และโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000  บาท พร้อมที่พัก the imperial hotel และโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/itffest

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thirayu Meererksom

Total Prize Money: 
50,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Jan 2020 09:00 to 25 Jan 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.