^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจนและมีเอกลักษณ์
 2. ผู้ประกวดส่งได้คนละ 1 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีจำนวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วยภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น
  • รูปแบบภาษาไทย “55ปี คณะกายภาพบำบัด” (ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)
  • รูปแบบภาษาอังกฤษ “55th Anniversary Faculty of Physical Therapy” (สามารถแยกคำได้ตามความเหมาะสม)
 3. ผลงานเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาด A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 กระดาษขนาด A4)
 4. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 5. ผลงานต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกายภาพบำบัด และสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้สีที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะกายภาพบำบัด และมหาวิทยาลัยมหิดล

Code สีของคณะกายภาพบำบัด Code: #FF96C8, CMYK: C1-M53-Y0-K0
Code สีของมหาวิทยาลัยมหิดล Code: #0035AD, CMYK: C100-M84-Y12-K4

การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วน
 2. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของตราสัญลักษณ์ พร้อมระบุ code สี (Mode CMYK)  (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) และใบสมัครดังนี้
  • แนบไฟล์ตราสัญลักษณ์ รูปแบบไฟล์Illustrator CS6 ขึ้นไป (ตระกูล .ai) หากมี Font โปรดทำการฝัง Font หรือ Create outline
  • แนบไฟล์ตราสัญลักษณ์ รูปแบบไฟล์รูปภาพ (ตระกูล .jpg)ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi
  • แนบไฟล์ใบสมัคร โดยผู้สมัครดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

การจัดส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)

 1. กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2562
  • กรณีส่งไปรษณีย์จะถือตราประทับเป็นสำคัญ
  • กรณีนำส่งด้วยตนเองสามารถส่งได้ถึงเวลา 16.30 น.
 2. จ่าหน้าถึง คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
 3. โปรดระบุหน้าซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)”

รางวัลการประกวด
จำนวน 2 รางวัล ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) พร้อมประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์การตัดสินตราสัญลักษณ์ (Logo)

 1. ผลงานมีคุณสมบัติครบตามข้อ คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการประกวด
 2. ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบตามหลักการออกแบบ
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงาน กรณีส่งผลงานและเอกสารไม่ครบถ้วน
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 3. คณะกายภาพบำบัด จะเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ หรือที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม
หน่วยประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด โทร 0-2441-5450ต่อ 20228 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณจุฑารัตน์ หัสจุมพล / ประชาสัมพันธ์คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

Total Prize Money: 
12,000 Baht
Deadline: 
09 Sep 2019 03:25

Members Online

There are currently 0 users online.