^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

ประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

สภาวิศวกร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร ภายใต้แนวความคิด “20 ปีสภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น ความท้าทายสู่ความสำเร็จ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับนำไปใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร
 2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ผู้มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบ ตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีสภาวิศวกร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • เป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
 • สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ผลงาน

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

 1. ต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบขึ้นมาใหม่ มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของผู้อื่น อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมีข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่ว่าในกรณีใด ถือเป็นความรับผิดชอบของ ผู้ส่งผลงาน
 3. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสอดคล้องกับหัวข้อที่ประกวด มีความชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ เข้าใจและจดจำง่าย โดยการออกแบบไม่จำกัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร
 4. ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีข้อความ “20 ปีสภาวิศวกร” และสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก และอื่น ๆ
 5. สภาวิศวกรจะเป็นผู้คัดเลือกและตัดสินผลงานที่สมควรได้รับรางวัล โดยผลการตัดสินของสภาวิศวกรถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากพบหลักฐานในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สภาวิศวกรจะพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของสภาวิศวกร โดยสภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือปรับปรุงผลงานต่อ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 7. สภาวิศวกรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งผลงาน
ผู้สนใจที่ประสงค์จะเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมประกวด จะต้องจัดส่งรายละเอียดตามที่สภาวิศวกรกำหนด ประกอบด้วย

 1. ใบสมัคร และแนวคิดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด (ไม่เกิน 5 บรรทัด)
 2. ผลงานภาพสีเป็นไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมในรูปแบบนามสกุล .AI หรือในรูปแบบนามสกุล อื่น ๆ และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้) ขนาด 1 หน้ากระดาษ A4 โดยเมื่อย่อลงเหลือ 2 x 2 ซ.ม. แล้ว ต้องสามารถมองเห็นตัวหนังสือในโลโก้ได้
 3. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง e-mail : pr@coe.or.th

กำหนดระยะเวลา
ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2562 ติดตามผลการตัดสินทาง www.coe.or.th

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 1. หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากสภาวิศวกรจะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
 2. สภาวิศวกรจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

ติดต่อสอบถาม
สายด่วน 1303 ต่อ 1306

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สภาวิศวกร

Total Prize Money: 
30,000 Baht
Deadline: 
15 Jun 2019 09:00 to 15 Jul 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.