^ Back to Top

ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”

ประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”

สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและคุณประโยชน์ของขบวนการเสรีไทยที่มีต่อประเทศชาติ
 2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย
 3. เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังตระหนักถึงความรักชาติ ความเสียสละ และอุทิศตนโดยไม่หวังผลตอบแทน และสืบสานคุณความดีอันยิ่งใหญ่ให้คงอยู่ตลอดไป
 4. เพื่อเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ขบวนการเสรีไทยกับความคิดเห็นของอนุชนรุ่นหลัง

รุ่นการประกวด

 1. รุ่นที่ 1 นักเรียน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
 2. รุ่นที่ 2 นักศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครออนไลน์ได้ที่ library.nida.ac.th/serithai ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลรอบคัดเลือกวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รางวัลการประกวด แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รางวัล ดังนี้

 • รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 2,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพุทธศาสน์ ยศกลาง 02-727-3760
 • คุณกันตยา เชยกลิ่น 02-727-3833

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกันตยา เชยกลิ่น

Deadline: 
24 May 2019 09:00 to 30 Jun 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.