^ Back to Top

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ครบรอบ 60 ปี การก่อตั้งคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 12,000 บาท และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด
นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล  และประชาชนทั่วไป 

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล มีความทันสมัย สวยงามทางศิลปะ ชัดเจนและมีเอกลักษณ์
 2. ผู้ประกวดส่งได้คนละ 1 ผลงาน โดยตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีจำนวน 2 รูปแบบ ประกอบด้วยภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น
  • รูปแบบภาษาไทย “60 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน” (ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น)
  • รูปแบบภาษาอังกฤษ “60th Anniversary Faculty of Tropical Medicine” (สามารถแยกคำได้ตามความเหมาะสม)
 3. ผลงานเป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาด A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 กระดาษขนาด A4)
 4. ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 5. ผลงานต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงกับสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งในรูปแบบภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
 7. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคืน
 8. ผลงานที่ได้รับรางวัลให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้จริงต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : สามารถใช้สีที่เป็นอัตลักษณ์ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และมหาวิทยาลัยมหิดลได้
          Code สีของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน Code : #E31B47, CMYK : C5-M100-Y70-K0
          Code สีของมหาวิทยาลัยมหิดล Code : #0035AD, CMYK : C100-M84-Y12-K4

การสมัครและส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)

 1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งพร้อมกับผลงาน
 2. ผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo) เป็นภาพสีอยู่ในพื้นกระดาษสีขาวขนาด A4 (1 ชิ้นงานต่อ 1 กระดาษขนาด A4) และนำติดบนฟิวเจอร์บอร์ด
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ ในรูปแบบ Illustrator CS6 ขึ้นไป (.ai) และ .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สี (Mode CMYK) บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)

  การจัดส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (Logo)

 1. กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562
  • กรณีส่งไปรษณีย์จะถือตราประทับเป็นสำคัญ
  • กรณีนำส่งด้วยตนเองสามารถส่งได้ถึงเวลา 16.30 น.
 2. จ่าหน้าถึง คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 (งานบริหารธุรการ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 60 ปี)
 3. โปรดระบุหน้าซองว่า “ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo)”

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หลักเกณฑ์ในการตัดสินตราสัญลักษณ์ (Logo)

 1. ผลงานมีคุณสมบัติครบตามข้อ คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการประกวด
 2. ความสวยงามครบถ้วนขององค์ประกอบหลักการออกแบบ
 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

หมายเหตุ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผลงาน กรณีส่งผลงานและเอกสารไม่ครบถ้วน
 2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
 3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จะเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ หรือที่ประชุมอื่นตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
 • โทร 02-3069100-9 ต่อ 1304, 1308 (ในวันและเวลาราชการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพนมเป็น ศรีประดิษฐ์

Total Prize Money: 
12,000 Baht
Deadline: 
24 May 2019 09:00 to 30 Jun 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.