^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai”

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 13,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ (LOGO) ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai
 2. เพื่อใช้สื่อการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai
 3. เพื่อให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ยกเว้นคณะกรรมการการจัดประกวดไม่มีสิทธิ์ส่งผลงาน

หลักเกณฑ์

 1. การออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ต้องสื่อถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร “มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้ให้บริการครบวงจร ด้านการตรวจสอบและวิจัยผลิตภัณฑ์ ร่วมกับแนวคิด "การสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อคนไทย"”
 2. การออกแบบสามารถนำสัญลักษณ์หรือรูปลักษณ์อื่นๆ ที่บ่งบอกถึง การสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
 3. รูปแบบต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และสื่อความหมายถึง การตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ โดย Central Lab Thai ต้องมีคำว่า “Central Lab Thai”
 4. ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่างๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
 5. ไฟล์ผลงานต้องมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์นามสกุล .ai (Adobe illustrator) และ .jpg
 6. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ผลงาน
 7. ลิขสิทธิ์ที่เกิดจากการประกวดเป็นของ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ทุกผลงาน
 8. ผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 9. ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 10. กรณีส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1 ชิ้น ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องใส่รหัสที่ผลงานทุกชิ้น เช่น 01
 11. มีคำบรรยายแนวคิดของงานออกแบบ รวมไปถึงความหมายของสีที่เลือกใช้ สั้นๆ ไม่เกิน 10 บรรทัด
 12. มีความทันสมัย ความก้าวหน้า ความสำเร็จ เติบโต ยั่งยืน ทางด้านธุรกิจ น่าเชื่อถือ ง่ายต่อการนำไปใช้

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครและประชาสัมพันธ์โครงการ 2 - 30 เมษายน 2562
 • ประชุมตัดสินผลการประกวด 1 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 5 พฤษภาคม 2562
 • มอบของรางวัลภายในเดือนพฤษภาคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณดาราพร 02-9405993 ต่อ 274 หรือ 087-3020110
 • e-mail: daraporn.panyasang@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณดาราพร

Total Prize Money: 
13,000 Baht
Deadline: 
02 Apr 2019 10:00 to 30 Apr 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.