^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2 หัวข้อ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้

ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2

ขยายเวลา ขอเชิญผู้สนใจสมัคร ประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film หัวข้อ พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ ประเภทประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ วันนี้ ถึง 4 พฤษภาคม 2555 เพื่อคัดเลือก 6 ทีม ผู้โชคดี เข้าประกวดภาพยนตร์สั้น ชิงทุนกว่า 250,000 บาท และโล่ประทาน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ วัดสระเกศ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้น อันมีเนื้อหาจรรโลงใจ และ สติปัญญา ให้มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน ด้วยสื่อผสมสมัยใหม่ เกิดจิตสำนึก และ เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่เพียรพยายามบำเพ็ญบารมี จนได้ตรัสรู้ นับเป็นเวลาได้ 2,600 ปีแล้ว ผู้ชนะเลิศในการประกวดจะได้รับโล่ประทาน และทุนการศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ขั้นตอน กติกา และการสงผลงาน การประกวดภาพยนตรสั้น

1. การสมัคร
1.1 สมัครเปนทีมๆ ละ 5 คน (ภายในวันที่ 13 เมษายน 2555)
1.2 สงใบสมัครการประกวดภาพยนตรสั้น พรอมเอกสารของผูสมัครทุกคน ดังนี้
1.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวนิสิต หรือบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 1 ชุด ในกรณีที่สมัครในประเภทประชาชนทั่วไปใหใชสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
1.2.2 โครงเรื่องยอที่จะสราง (Synopsis ความยาวไมเกิน 1 หนากระดาษ
1.2.3. เอกสารอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
1.2.4. สงประวัติสวนตัว พรอมรูปถาย(ลาสุด ขนาดไมต่ำกวา 1000x1000 Pixel ตามแบบที่แนบไปกับใบสมัคร
1.3 สงใบสมัครไดที่ jariyatamshortfilm@gmail.com

2. การคัดเลือก คณะกรรมการ จะทำการคัดเลือกผูผานเขารอบจำนวน 26 ทีม โดยใชวิธีการใหคะแนนจากเรื่องยอที่สงเขามา ประกาศผล ทาง www.jariyatam.com และทาง www.facebook.com/jariyatam และจะทำการติดตอเพื่อยืนยันการเขารวมอบรมตามวัน และเวลาที่กำหนดไว

3. หลังจากการอบรม 7 วัน ทีมที่ผานการอบรมทั้งหมดจะตองทำการสงบท (Script ที่สมบูรณเพื่อใหทางคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของบท

4. ทีมที่ผานการคัดเลือก จะไดรับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานทีมละ 10,000 บาท โดยจะแบงจายเปน 2 งวด งวดที่ 1. เปนจำนวน 3,000 บาท โดยจะมอบใหหลังผานการอบรม และงวดที่ 2. เปนจำนวน 7.000 บาท จะมอบใหหลังจากสงบทที่สมบูรณใหคณะกรรมการพิจารณา

5. หลังจากการอบรม 15 วัน ทีมที่ผานการอบรมจะตองอัพโหลดตัวอยางภาพยนตร (Teaser ความยาวไมเกิน 1 นาที ทาง www.youtube.com เพื่อทำการประกวดรางวัล Popular Vote โดยผลโหวตจะนับจาก จำนวนผูเขาชม (Views โดยหลักเกณฑการประกวดรางวัล Popular Vote และการอัพโหลดตัวอยางภาพยนตร ทางคณะกรรมการจะแจงใหทราบในภายหลัง

6. การสงผลงาน
6.1 DVD Video จำนวน 1 แผน (สามารถเลนจากเครื่องเลน DVD ทั่วไปได
6.2 DVD Data จำนวน 1 แผน โดยภายในบรรจุ ไฟลวิดิโอ Format เปน .mp4 และ Codec H.264 ความละเอียด 720x576 หรือ 1280x720 หรือ 1920x1080 ความยาวไมเกิน 10 นาที (กรุณาเขียนชื่อเรื่องของหนังและชื่อผูสมัคร รวมถึงระบุวา เปนแผน DVD VIDEO หรือ DVD DATA ดานหนากลอง และกรุณาทดสอบการเลนของแผน DVD ทุกแผนกอนสง หาก DVD ที่สงเขาประกวดไมสามารถเปดชมไดผลงานของทานจะถูกตัดสิทธิ์จากการเขารับพิจารณารางวัล
6.3 สงผลงานกอนวันที่กอนวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 (กรณีสงทางไปรษณียจะดูวันประทับตราเปนหลัก)
6.4 สงผลงานดวยตัวเองหรือไปรษณียมาที่ สำนักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแหงสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100

7. ประกาศผลการคัดเลือก จากผลงานภาพยนตรสั้นในรอบสุดทาย โดยนำเสนอผลงานตอคณะกรรมการใน วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2555 และฉายภาพยนตรในวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2555

8. ผลงานของทุกทีม จะไดรับการเผยแพรผานชองทางตางๆ เพื่อเปนประโยชนแกประชาชนทั่วไป

9. การประชาสัมพันธผลงาน ทางสำนักงานจะประสานทีมงานเพื่อเชิญทีมงานเขารวมกิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ แลวแตความเหมาะสม

เงื่อนไขในการสงเนื้อหาและผลงาน

  1. ตองใหความเคารพตอสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย และไมพาดพิง อันเปนการจาบจวงลวงละเมิดถึง สถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจน บุคลากร สมาคม หรือองคกรใดๆ อันจะทำใหเกิดความเสียหาย ตอชื่อเสียง หรือ ละเมิดสิทธิสวนบุคคลหรือขององคกรใดๆ ตลอดจนไมขัดตอขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรมหรือ หลักศาสนาใดๆ
  2. ไมเปนผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา
  3. ไมใชถอยคำหรือการแสดงออกที่สื่อในทางหยาบคาย ดูหมิ่น เสียดสี นินทาวาราย ยั่วยุสรางความแตกแยกอยางเด็ดขาด
  4. ผูจัดขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผูเขารวมการประกวดไดทันที โดยไมตองชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบวา ผูเขารวมประกวดไมปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีขอความใดเปนเท็จ หรือทำการลอกเลียนแบบซึ่งถือเปนการละเมิดลิขสิทธิ์การออกแบบของผูอื่น
  5. สามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และตองสอดคลองกับหัวขอ (Theme และเนื้อหา(สามารถเปลี่ยนแปลงไดหลังการอบรม)
  6. การผลิตภาพยนตรสั้นของทีมผูสงเขาประกวด ตองเปนผูเตรียมอุปกรณการผลิต และดำเนินการผลิตเองโดยสงเขาประกวดในนามกลุม 5 คน
  7. ทุกทีมที่ผานการคัดเลือกตองเขารวมในวันอบรมหลักสูตรการผลิตภาพยนตรสั้น
  8. ผลงานที่สงเขาประกวด จะตองไมเคยสงประกวดและเผยแพรผานสื่อใดๆ กอนวันประกาศผลการประกวด
  9. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนผลงาน และสามารถนำมาใชเพื่อประโยชนในการรณรงค หรือการพัฒนาได
  10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ฯ ถือเปนสิ้นสุด

ประเภทรางวัล แบงรางวัลออกเปน 4 ประเภท ดังนี้
1. รางวัลระดับอุดมศึกษา
1.1 รางวัลชนะเลิศ โลประทาน เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฎิบัติหนาที่ - สมเด็จพระสังฆราช และทุนการศึกษา 30,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ

2. รางวัลระดับมัธยมศึกษา
1.1 รางวัลชนะเลิศ โลประทาน เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฎิบัติหนาที่ - สมเด็จพระสังฆราช และทุนการศึกษา 30,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ

3. รางวัลสำหรับประชาชนทั่วไป
1.1 รางวัลชนะเลิศ โลประทาน เจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย ประธานคณะผูปฎิบัติหนาที่ - สมเด็จพระสังฆราช และทุนการศึกษา 30,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
1.2 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ
1.3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ

4. รางวัลขวัญใจมหาชน Popular Vote
ทุนการศึกษา 10,000 บาท พรอมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแหงสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย
วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร แขวงบานบาตร เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร 10100
ฝายประชาสัมพันธ : 08-6196-9636, 08-4710-0610, 08-7979-0835
โทร : 0-2685-4932
โทรสาร : 0-2621-1861
เว็บไซต : www.jariyatam.com
Facebook : www.facebook.com/jariyatam
อีเมล : jariyatamshortfilm@gmail.com
ประชาสัมพันธ์ : คุณ jariyatam short film 2
เผยแพร่ : http://www.contestwar.com

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Mar 2012 12:22 to 04 May 2012 23:59

Comments

admin's picture

ส่งใบสมัครพร้อมเรื่องยอ ได้ถึงก่อนเที่ยงคืน 13 เม.ย. 2555 นะครับ

Members Online

There are currently 0 users online.