^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา "SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา "SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ SILMO BANGKOK ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา "SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Art of Siam" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษาไทย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน ให้สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกระบวนการพัฒนาแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ในเชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่สู่วงการอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย
 2. ยกระดับความสามารถในการออกแบบของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปให้ก้าวทันแนวโน้มเทรนด์แฟชั่นเพื่อเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยสู่สากล
 3. เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ออกสู่สาธารณชน
 4. เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานต่อไป
 5. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจการออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา
 6. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรมและงานออกแบบในภูมิภาคอาเซียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี คณะ มหาวิทยาลัย และแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องคัดเลือกผลงานนิสิต นักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวด โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจากทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล
 2. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา

กำหนดการประกวด

 1. เปิดรับสมัครการประกวดพร้อมส่งใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 25 เมษายน 2562
 2. ส่งไฟล์ภาพพร้อมบอร์ดของ Plate ชิ้นงานตัวจริง ภายในวันที่ 25 เมษายน 2562
 3. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 1 พฤษภาคม 2562
 4. กิจกรรมเวิร์คช็อป วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
 5. กำหนดส่งผลงานตัวต้นแบบ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 6. ประกาศผลและพิธีมอบรางวัล วันที่ 7 มิถุนายน 2562 ในงาน SILMO Bangkok 2019

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่คณะผู้จัดงานฯ กำหนด หากไม่มาจะถือว่าสละสิทธิ์
 • กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 1. รุ่นนิสิต นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 2. รุ่นบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 8,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

 • ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 – 3 ของทุกรุ่น จะได้มีโอกาสนำผลงานไปจัดแสดงงานที่งาน SILMO Paris 2019
 • ผู้ที่ผ่านเข้ารอบแรกทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรของการเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02-833-5307

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธัญญรัตน์ กิติกรณ์ชัยวานิช / บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

Total Prize Money: 
120,000 Baht
Deadline: 
26 Feb 2019 10:00 to 25 Apr 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.