^ Back to Top

ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร ชิงรางวัลรวม 20,000 บาท

หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญสหกรณ์การเกษตร
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญเชิงสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์คำขวัญสำหรับการสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมของสหกรณ์การเกษตร
 2. เพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 3. เพื่อประสานการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 4. เพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์สหกรณ์การเกษตรสู่สาธารณะในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย

ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1. รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย รับโล่เกียรติยศ จำนวน 5 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพ (Quality)
สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความรักผูกพันต่อระบบสหกรณ์ ปลุกจิตสำนึกให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ สนใจเข้าร่วม และมีความภูมิใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสหกรณ์การเกษตร บนพื้นฐานของภาษา ที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยสามารถโน้มน้าว และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับสาร

2. คุณค่า (Values)
การนำเสนอความหมายที่ทำให้เห็นคุณค่าอันเป็นคุณสมบัติอันชัดเจนซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับค่านิยมทางคุณธรรมสหกรณ์ในสังคมไทย หรือสื่อความหมายที่สะท้อนถึงคุณลักษณะพิเศษที่ดีของสหกรณ์การเกษตร ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มเติม : http://www.coop.ku.ac.th/nanasara/pr-arb.pdf

3. ผลงาน (Performance)
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้ศาสตร์และเสน่ห์ของคำขวัญมานำเสนอได้อย่างน่าสนใจ

4. จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น มีสำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สุด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้เข้าประกวดตกลงอนุญาตให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร (ซึ่งรวมถึงชุมนุมสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง) เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ และเผยแพร่คำขวัญที่ส่งเข้าประกวด เช่น จัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถนำไปใช้และหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของผลงานส่งเข้าประกวดอีกตลอดไป

การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมในนามบุคคล หรือในนามองค์กรไม่เกิน 5 คำขวัญ
หมายเหตุ การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา

ลักษณะของคำขวัญ
คำขวัญคือ คำกล่าวสั้นๆ มีการแบ่งจังหวะของคำในวรรคหรือระหว่างวรรคมักมีจังหวะเท่าๆ กัน ที่ใช้คำที่ คล้องจองกันทั้งสัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ โดยความหมายของคำขวัญจะเป็นไปในทางเชิญชวนให้ปฏิบัติตาม เพื่อใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์ต่างๆ การใช้ถ้อยคำที่คล้องจองกันมีส่วนทำให้คำขวัญนั้นมีลักษณะไม่เป็นทางการช่วยให้น่าสนใจ และจดจำได้ง่าย

หลักการใช้ภาษาในการเขียนคำขวัญมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้

 1. ใช้ถ้อยคำสั้น กะทัดรัด มีการใช้คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป แต่ไม่เกิน 15 คำ
 2. มีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว เพื่อให้จดจำง่าย
 3. การแบ่งจังหวะคำที่สม่ำเสมอกัน
 4. การซ้ำคำ การเล่นคำทั้งเสียงและสัมผัส

หลักฐานการส่งผลงาน

 • พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงลงกระดาษ A4 จำนวน 1 แผ่น
 • รายละเอียดการส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย ชื่อผู้จัดทำ เบอร์ติดต่อ ชื่อที่ปรีกษา (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด
 • ส่งผลงานมายัง
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  79 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม 10900
  โทรศัพท์ 02-561-4567, 02-561-4590-6ต่อ 100,106,108
  Email: acft@co-opthai.com

  ** หมดเขตรับผลงานวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555
  กรณีผู้เข้าประกวดส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การตัดสินและประกาศผล

 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินเพื่อพิจารณาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 5 ท่าน
 2. ประกาศผลการตัดสินภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเวบไซต์ http://www.co-opthai.com/
 3. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จะติดต่อให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อเข้ารับมอบรางวัลในงาน “60 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ ... เพื่อเกษตรกร” ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

เผยแพร่ : http://contestwar.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ วุฒิชัย
จากสำนักพัฒนา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Mar 2012 10:00 to 30 Apr 2012 16:00

Comments

ปนัดดา คิดเข่ม's picture

ส่งในรูปแบบไหนหรอค่ะ ใส่ซองจดหมาย หรือว่าไปรษณียบัตร

admin's picture

ใส่ซองครับ

Members Online

There are currently 0 users online.