^ Back to Top

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

ประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dmcr.go.th/miniprojects/134/29394 กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งมอบพร้อมผลงาน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานวาดภาพจิตรกรรม2 มิติพร้อมแสดงโดยสื่อถึงหัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย”ขนาดไม่เกิน 84 x 100 ซ.ม. (ไม่รวมกรอบ) และน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้สีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมโดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ มีกระบวนการสร้างสรรค์กลวิธีและเรื่องราว เนื้อหาสาระที่มีการแสดงออกอย่างอิสรเสรี ภายใต้หัวข้อที่กำหนด
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ภาพ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลและจัดแสดงที่ใดมาก่อน และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและจริยธรรม
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และทางกรมฯ มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศทุกชนิด รวมถึงลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
 • เมื่อผู้สมัครส่งมอบผลงานให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว หากผลงานเกิดความเสียหายไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้สมัครขอสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากกรมฯ ในทุกกรณี
 • ภายหลังจากการประกาศผล ผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลทั้งหมด ให้ผู้สมัครติดต่อขอรับผลงานคืนภายในวันที่ 22 มีนาคม 2562 วัน ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากผู้สมัครไม่สามารถรับผลงานคืนได้ตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้สมัครยินยอมให้กรมมีกรรมสิทธิ์ในผลงานดังกล่าว และกรมมีสิทธิ์ดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งทางไปรษณีย์ หรือมาส่งด้วยตนเอง (โดยไม่มีการพับภาพ) ก่อนเวลา 16.30 น. ที่
  สำนักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ประกวดภาพวาดระบายสี)
  เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
 • คัดเลือกและตัดสิน 1 - 8 มีนาคม 2562
 • ประกาศผลการตัดสิน 8 มีนาคม 2562 (ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก และช่องทางการสื่อสารของกรม)
 • พิธีมอบรางวัล 8 มีนาคม 2562

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม

การตัดสิน โดยคณะกรรมการผู้มีประสบการณ์ 7 ท่าน ประกอบด้วย

 1. รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์
 2. อาจารย์คมกริช สวัสดิรมย์
 3. อาจารย์สาโรจน์ อนันตอวยพร
 4. อาจารย์บัญชา สุพรรณาลัย
 5. อาจารย์สุพรรณ อินสมตัว
 6. อาจารย์คฑาวุธ ทองไทย
 7. อาจารย์ครองศักดิ์ จุฬามรกต

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติ

รางวัลการประกวด เงินรางวัลรวมสูงสุดจะเท่ากับ 100,000 บาท

 • รางวัลที่ 1 : 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • รางวัลที่ 2 : 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 • รางวัลที่ 3 : 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

หมายเหตุ : ภายหลังการประกวด ภาพที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะเป็นสมบัติของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพงษ์พันธุ์ กิจไพบูลย์
 • โทรศัพท์ 086 613 2268
 • โทรสาร 02 143 9250
File attachments: 
Deadline: 
08 Feb 2019 10:00 to 28 Feb 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.