^ Back to Top

ประกวด Clip Video หัวข้อ เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ประกวด Clip Video หัวข้อ “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์” ความยาว 3 - 5 นาที ชิงรางวัล iPhone4 และเงินรางวัลรวม 8,000 บาท

หลักเกณฑ์
การประกวด Clip Video ในหัวข้อ “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์” โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดให้มีการประกวด Clip Video เชิงสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แนวคิดการดำเนินงานของชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน Clip Video ในหัวข้อ “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์” ของเครือข่ายสมาชิกสหการณ์การเกษตร เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา
 2. เพื่อสร้างการเรียนรู้อุดมการณ์ของระบบสหกรณ์เชิงสร้างสรรค์ระหว่างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ การเกษตร และเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 3. เพื่อประสานการมีส่วนร่วมของเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา
 4. เพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรสู่สาธารณะในรูปแบบที่แตกต่างหลากหลาย

ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศพร้อม iPhone4 1 เครื่อง
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชย รับโล่เกียรติยศ จำนวน 5 รางวัล

หลักเกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการ จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. คุณภาพ (Quality)
กระบวนการผลิตมีการค้นคว้าข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง แหล่งอ้างอิงเชื่อถือได้ ประเด็นและแง่มุมที่นำเสนอมีความสมดุลรอบด้าน และสมบูรณ์ การใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย

2. คุณค่า (Values)
การนำเสนอความหมายที่ทำให้เห็นคุณค่าอันเป็นคุณสมบัติอันชัดเจนซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของสหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ในสังคมไทย หรือสื่อความหมายที่สะท้อนถึงคุณลักษณะพิเศษที่ดีของสหกรณ์การเกษตร เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เกิดความเชื่อมั่น ไว้วางใจ สนใจเข้าร่วม และมีความภูมิใจในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบสหกรณ์การเกษตร

ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์เพิ่มเติม : http://www.coop.ku.ac.th/nanasara/pr-arb.pdf

3. ผลงาน (Performance)
การเดินเนื้อหาอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ กระชับ ชัดเจน นำเสนอโดยใช้และเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Clip Video ได้อย่างน่าสนใจ

4. จรรยาบรรณ (Code of Ethics)
เป็นต้นฉบับของผู้ส่งเข้าประกวด ไม่ได้ลอกเลียนแบบผู้อื่น มีสำนึกในจริยธรรมและสะท้อนความรับผิดชอบในการนำเสนอ

ความเห็นคณะกรรมการตัดสิน ให้ถือเป็นที่สุด
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และผู้เข้าประกวดตกลงอนุญาตให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร (ซึ่งรวมถึงชุมนุมสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ และผู้เกี่ยวข้อง) เป็นผู้มีสิทธิ์ใช้ และเผยแพร่ Clip Video ที่ส่งเข้าประกวด เช่น จัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งสามารถนำไปใช้และหาประโยชน์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เป็นเจ้าของผลงานส่งเข้าประกวดอีกตลอดไป

การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา สามารถผลิตงานในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคลก็ได้ โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมในนามบุคคลหรือในนามองค์กรไม่เกิน 5 ผลงาน ผลงานแต่ละชิ้นความยาวระหว่าง 3-5 นาที

หมายเหตุ การส่งผลงานเข้าประกวด หากผิดหลักเกณฑ์การประกวด จะไม่ได้รับการพิจารณา

ลักษณะของ Clip Video
Clip video คือ Multimedia ที่มีทั้งภาพและเสียงขนาด File ไม่ใหญ่มากนักมีได้หลากหลายนามสกุล ทั้งที่ถ่ายจาก มือถือ และ เครื่องถ่าย VDO โดยมีระยะเวลาในการเล่นไม่นานมากนัก โดยนำเสนอเนื้อหาในส่วนที่สำคัญเพื่อการสื่อสารที่กระชับ และชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสหกรณ์ที่สามารถก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในวลี “เกษตรไทยก้าวไกลด้วยอุดมการณ์สหกรณ์” ให้ผู้ชม

หลักฐานการส่งผลงาน

 • บันทึกไฟล์ลงแผ่นบันทึกข้อมูล (Digital Versatile Disc: DVD) จำนวน 2 แผ่น โดย save เป็น File สกุล MPEG4
 • รายละเอียดของผลงาน ประกอบด้วย
 • - ชื่อเรื่อง ชื่อผู้จัดทำ เบอร์ติดต่อ ชื่อที่ปรีกษา (ถ้ามี) และหน่วยงานที่สังกัด
  - บทคัดย่อสรุปเรื่องราว พร้อมเหตุผลประกอบในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ความยาวไม่เกิน 1 หน้า สามารถเพิ่มเติมในประเด็นดังต่อไปนี้ แต่มีความยาวรวมไม่เกิน 2 หน้า
 • (1) วัตถุประสงค์ในการเสนอผลงาน
  (2) ความเด่น ลักษณะเฉพาะหรือความพิเศษของผลงาน
  (3) คุณค่าของผลงาน
 • ส่งผลงานมายัง
  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
  79 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กทม10900
  โทรศัพท์ 02-561-4567, 02-561-4590-6 ต่อ 100,106,108
  Email: acft@co-opthai.com
  หมดเขตรับผลงานวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 กรณีผู้เข้าประกวดอยู่ต่างจังหวัด ถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

การตัดสินและประกาศผล

 • ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินเพื่อพิจารณาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 5 ท่าน
 • ประกาศผลการตัดสินภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบทางเวบไซต์ http://www.co-opthai.com/
 • ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จะติดต่อให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภทเพื่อเข้ารับมอบรางวัลในงาน “60 ชสท. ยึดมั่นอุดมการณ์ ... เพื่อเกษตรกร” ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555

เผยแพร่ : http://contestwar.com
ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณ วุฒิชัย
จากสำนักพัฒนา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Mar 2012 10:00 to 30 Apr 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.