^ Back to Top

ประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition

ประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับเป็นเมืองอัจฉริยะ : National Smart City Icon Design Competition ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดออกแบบชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉระ
 2. เพื่อนำตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้กับเมืองที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะ ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
 3. เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร และสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน “เมืองอัจฉริยะ” แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปผ่านการประกวดตราสัญลักษณ์
 4. เพื่อนำชุดตราสัญลักษณ์ดังกล่าวไปใช้ในการดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เมืองอัจฉริยะ”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยสมัครเป็นแบบเดี่ยว หรือแบบทีมก็ได้

กระบวนการการประกวด

 1. รอบคัดเลือก ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่ 20​ ธันวาคม​ 2561 โดยคณะกรรมการ จะคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพจำนวน 20 ผลงาน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาในรอบชิงชนะเลิศต่อไป
 2. รอบชิงชนะเลิศ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม นำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 20 ผลงาน ต่อรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานที่สมควรใช้เป็นตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ
 3. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม แจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบและปรับปรุงตราสัญลักษณ์ตามข้อคิดเห็นของประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งชาติ
 4. ผู้ที่ได้รับรางวัลส่งมอบตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะที่ปรับปรุงแล้วให้สำนักงาน พร้อมรับเงินรางวัลและแถลงข่าวในงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะที่จะจัดขึ้น

โจทย์การประกวด
จัดกิจกรรมประกวดชุดตราสัญลักษณ์เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยมีเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้

 1. ออกแบบตราสัญลักษณ์จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ ประกอบด้วย 2 รูปที่ ที่สามารถใช้แทนสื่อความเมืองความเป็นเมืองอัจฉริยะ (เมืองเดิม หรือเมืองใหม่) ในแต่ละด้าน (7 ด้าน) ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามด้านที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาการเป็นเมืองอัจฉริยะในแต่ละด้าน อาทิเช่น 1) เมืองภูเก็ต (เมืองเดิม) ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ Smart Economy,  Smart Environment และ Smart Mobility หรือ 2) เมืองพัทยา ประกอบไปด้วย 2 ด้าน  Smart Living และ Smart Economy เป็นต้น
  รายละเอียดตราสัญลักษณ์จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ ประกอบไปด้วย
  • ตราสัญลักษณ์หลักจำนวน 2 ตราสัญลักษณ์
   • ตราสัญลักษณ์ประเภทกลุ่มเมืองเดิม
   • ตราตราสัญลักษณ์ประเภทกลุ่มเมืองใหม่
  • ตราสัญลักษณ์รองที่ใช้ร่วมกับกับตราสัญลักษณ์หลัก เพื่อสื่อความหมายถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะจำนวน 7 ตราสัญลักษณ์
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Economy
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Mobility
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Energy
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Environment
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Governance
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart People
   • ตราตราสัญลักษณ์ Smart Living
 2. ตราสัญลักษ์ณ์ต้องสามารถสื่อให้กับผู้รับสารได้เข้าใจถึงการเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ที่ชัดเจน มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เป็นสื่อกลางที่เข้าใจและจดจำง่าย และสะท้อนอัตลักษณ์ ของความทันสมัยและเข้ากับบริบทในปัจจุบัน และแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ
 3. ตราสัญลักษ์ณ์ต้องสามารถต้องสามารถเชื่อมโยงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ภายใต้สโลแกน ASEAN Smart City Network (ASCN)
 4. สีที่ใช้ที่ใช้ในการออกแบบ 
  • ต้องสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยของเมืองที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และความใส่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สีที่ใช้ เช่น โทนสีเขียว เป็นต้น 
  • การเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมือง ของ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10 สีที่ใช้ คือ สีเหลือง
 5. ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เท่านั้น ไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใด หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบหรือภาพส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกปรากฏอยู่ในชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตลอดจนเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน

การส่งผลงาน

 1. ให้ผู้เข้าประกวดส่งผลงานเป็นเพลทนำเสนอผลงานขนาด A3 (29.7x42 ซ.ม.) แนวตั้งเท่านั้น จำนวนไม่เกิน 2 เพลท ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล (.pdf .jpg หรือ .png) การนำเสนอชุดตราสัญลักษณ์ในเพลทนำเสนอ ให้มีรายละอียดดังนี้
  • ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป เช่น การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร
  • การจัดวางตราสัญลักษณ์ ตามลักษณะของประเภทเมืองและด้านที่ได้รับการพิจารณา
  • ตราสัญลักษณ์แบบสีเดียว (One Color)
  • ตราสัญลักษณ์แบบสี (Full Color)
  • รูปแบบการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในสื่อต่าง ๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการ ใช้งาน ดังนี้
   • ใบประกาศศนียบัตรเมืองอัจฉริยะ
   • กระดาษจดหมาย และซองจดหมาย
   • สื่อนำเสนอในรูปแบบ powerpoint template เป็นต้น
 2. ส่งเพลทผลงานตามข้อ 1 และ โลโก้จำนวน 9 ตราสัญลักษณ์ในรูปแบบ .ai พร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชนด้วยทางลิ้งค์

เกณฑ์การตัดสิน
เกณฑ์พิจารณาการคัดเลือก มีองค์ประกอบพิจารณา ดังนี้

 1. สะท้อนแนวคิดหลักเบื้องต้น
 2. มีความสวยงามตามหลักการออกแบบ รูปแบบโดดเด่น สื่อสารตรงประเด็น และแสดงถึงความน่าเชื่อถือ และมีความเป็นสากล         
 3. แนวความคิดที่ใช้ในการออกแบบ
 4. ความคิดสร้างสรรค์
 5. มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการใช้งานจริง

 รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  รางวัลละ 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  รางวัลละ 30,000 บาท
 • รางวัล Popular vote จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลที่ใดมาก่อน
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของผลงานโดยตรง ทางสำนักงานฯ จะขอตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานฯ  โดยทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือ ปรับปรุงผลงานต่อเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานจริง สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ไขผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงได้
 4. ห้ามมิให้ผู้เข้าประกวดเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกในทุกรอบการของการประกวดต่อสาธารณะ ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
 5. สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คำตัดสินของคณะกรรมการ สำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SmartcityIcon

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Bussayamas Tongsapjaroen และ คุณปัญญา จิรจราชีพ

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
26 Nov 2018 10:00 to 20 Dec 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.