^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้"

ประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้"

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดย CAT Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น CAT Short Film 2018 หัวข้อ "Thai Touch : สัมผัสเสน่ห์ไทยที่คุณไม่เคยรู้" ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 480,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาสังกัดของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ
 2. ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ตั้งแต่ 2-5 คน ทีมละไม่เกิน 5 คน โดย 1 คน สามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 3. สมาชิกในทีมต้องอยู่สังกัดมหาวิทยาลัยเดียวกันเท่านั้น แต่ไม่จำกัดระดับชั้นปีการศึกษา และคณะวิชา
 4. ทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนิสิต-นักศึกษา ในสถาบันนั้นจริง พร้อมส่งสำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์ .PDF แนบมาพร้อมใบสมัคร

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

 • 29 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2561 เปิดรับสมัครและส่งโครงเรื่องขยาย (Treatment) พร้อมตั้งชื่อเรื่อง ส่งผลงานได้ที่ cat.shortfilm@gmail.com 
 • 27 พฤศจิกายน ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ทีม ผ่านทาง www.catshortfilm2018.com และยืนยันผ่านทางอีเมล์ของผู้ประสานงานทีม
 • 30 พฤศจิกายน ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ส่งตัวแทนอย่างน้อย 2 คน เข้าร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ CAT Channel และร่วมฟังคำแนะนำจากผู้กำกับภาพยนตร์และวิทยากรพร้อมรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นทีมละ 20,000 บาท
 • 1 ธันวาคม ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ดำเนินการผลิตภาพยนตร์สั้น
 • 11 มกราคม ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ส่งผลงานครั้งที่ 1 เพื่อรับข้อคำแนะนำด้านคุณภาพการผลิต   (ด้านภาพและเสียง)
 • 25 มกราคม ผู้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีม ส่งผลงานรอบสุดท้าย
 • 4 กุมภาพันธ์ ประกาศผลผู้ชนะ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • ทุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์สั้นสำหรับผู้เข้ารอบ 15 ทีม ทีมละ 20,000 บาท (สำหรับผู้เข้ารอบ 15 ทีม หากไม่สามารถเข้าร่วม workshop ได้ ทางคณะกรรมขอตัดสิทธิ์ให้ผู้ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไป)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 093-929-9541
 • คุณปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์ โทร 099-519-5191
 • คุณปุณยาพร สิริปูชกะ โทร 095-424-9461

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปลายฟ้าลดา ยิ่งวสุพันธ์

Total Prize Money: 
480,000 Baht
Deadline: 
07 Nov 2018 10:00 to 26 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.