^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๗,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานประกวด
นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

คุณสมบัติของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
๑. ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่สื่อความหมายถึงศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ตามวิสัยทัศน์การพัฒนา “ต้นทางเป็นป่าไม้ ปลายทางเป็นประมง ระหว่างทางเป็นเกษตรกรรม”
๒. ข้อกำหนดของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

 • เจ้าของผลงานกรอกรายละเอียดใบสมัครส่งผลงานตราสัญลักษณ์ (เอกสารแนบ) ให้ครบถ้วน
 • เจ้าของผลงานส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ ๑ ชิ้น
 • เจ้าของผลงานจะต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ได้ออกแบบว่าสื่อถึงความหมายอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ
 • ผลงานออกแบบส่งมาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, psd , jpg หรือ png
 • หากเป็นไฟล์ที่ออกแบบโดย Photoshop ขนาดไฟล์ต้องไม่ต่ำกว่า ๓๐๐๐ Pixels (จะเป็นแนวตั้งหรือแนวนอน ขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้) และมี Resolutions ความละเอียดมากกว่า ๓๐๐ dpi
 • ผลงานที่ออกแบบต้องสามารถนำไปใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์ฯ ห้วยฮ่องไคร้ และสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์ สกรีนผ้า ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทุกประเภท

๓. เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือ สัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในตราสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นใดมาก่อน หากพบการละเมิดในเงื่อนไขข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์หรือถอนรางวัลคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
๔. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนชื่อและนามสกุลจริงของเจ้าของผลงาน พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้อย่างชัดเจน
๕. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นคำตัดสินที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hongkhrai.com ในหัวข้อ “ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้”) หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ ๒๓๗ หมู่ ๔ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๒๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๘๙๒๒๘ ต่อ ๑๐๓
 • ส่งทางออนไลน์ ได้ที่ e-mail: academic_hhk@hotmail.com ระบุหัวข้อ e-mail (subject): “ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้”
 • ประกาศผลการตัดสินในวันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้
 • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ฯห้วยฮ่องไคร้ และห้ามนาผลงานไปผลิตเพื่อจำหน่ายหรือเพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล มูลค่า ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชยอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทร ๐๕๓ - ๓๘๙๒๒๘-๙ ต่อ ๑๐๓

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Yai ChØñläthït

Total Prize Money: 
37,000 Baht
Deadline: 
01 Nov 2018 10:00 to 29 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.