^ Back to Top

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 หัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงความรักและระลึกถึงพระคุณครู และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมงานวันครู

กติกาการประกวด

 • จะต้องเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่ 
 • ส่งเข้าประกวดเป็นทีมๆ ละ 3 – 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ 
 • ความยาว 0.30 – 1 นาที 
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ประเภทละ 1 ผลงานเท่านั้น (สปอตวิทยุ 1 ผลงาน และสปอตโทรทัศน์ 1 ผลงาน)
 • การตัดสินจะพิจารณาจากคุณภาพของงาน คุณค่าด้านการสื่อความหมาย และคุณภาพการผลิต

การส่งผลงาน

 • ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทาง www.ksp.or.th หัวข้อ “ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์” 
 • กรอกข้อมูลในการสมัคร ประกอบด้วย ชื่อทีม ชื่อผลงาน รายละเอียดของสมาชิกในทีม และแรงบันดาลใจในการผลิตผลงาน 
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผลให้ทราบภายในเดือนธันวาคม 2561

รางวัลการประกวด

 • ประเภทสปอตวิทยุวันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท 
 • ประเภทสปอตโทรทัศน์วันครู มี 5 รางวัล ประกอบด้วย
  • รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน  2 รางวัลๆ ละ 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 2743

Total Prize Money: 
250,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Oct 2018 10:00 to 11 Dec 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.