^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561

ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมสิ่งแวดล้อม ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "สัญชาตญาณ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 16,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีพื้นที่ในการสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตั้งคำถามกับสัญชาตญาณที่ทำให้เกิดการกระทำที่มีต่อสิ่งแวดล้อม
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมตระหนักเห็นความสำคัญของวรรณกรรมเชิงนิเวศ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยผ่านการถ่ายทอดความคิดอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กติกาและลักษณะผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นผลงานประเภทเรื่องสั้นไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ด้วยตัวอักษร Cordia New ขนาด 14
 2. เป็นผลงานสร้างสรรค์ไม่จำกัดแนวผู้เขียนสามารถบรรเลงจินตนาการได้อย่างเต็มรูปแบบ
 3. เป็นผลงานที่จัดทำขึ้นด้วยตัวเองไม่คัดลอกจากผลงานของผู้อื่น หากตรวจพบภายหลังทางผู้จัดงานขออนุญาตตัดสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 4. ผลงานที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์แปลกใหม่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ “สัญชาตญาณ”
 5. ผู้ส่งผลงานหนึ่งคนสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน
 6. เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในรูปแบบใด และไม่ติดลิขสิทธิ์จากการประกวดในโครงการใดๆ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 8. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 9. ผู้ส่งผลงานทางอีเมลให้แนบไฟล์รูปแบบนามสกุล Microsoft Word (.docx)
 10. ผู้ส่งผลงานทางไปรษณีย์หากผ่านเข้ารอบจะมีการติดต่อกลับเพื่อให้ส่งไฟล์ผลงานกลับมายังผู้จัด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโอกาสจัดพิมพ์ผลงานรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 3 รางวัล) เงินสด 2,000 บาท พร้อมประกาศณียบัตรจากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโอกาสจัดพิมพ์ผลงานรวมเรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย

คณะกรรมการตัดสิน

 • รองศาสตราจารย์ สุพรรณ ทองคล้อย : กวีซีไรต์ (กวีนิพนธ์) ประจำปี 2541 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อ.ดร. สิระ สมนาม : อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • นายวรเมธ  ชัยมงคล : ตัวแทนชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความคิดสร้างสรรค์นำเสนองานเขียนที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มความสามารถ และไม่คัดลอกหรือดัดแปลงจากผลงานอื่น
 • แนวคิดผนวกแนวคิดตามหัวข้อ “สัญชาตญาณ” ได้อย่างเหมาะสมลงตัว
 • วิธีนำเสนอนำเสนอผลงานได้อย่างน่าสนใจโดยไม่จำกัดกรอบและจินตนาการอาจเป็นการสร้างสรรค์วิธีการนำเสนอขึ้นใหม่
 • วรรณศิลป์ใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมกับเนื้องานไม่จำกัดระดับภาษา
 • กฎกติกาปฏิบัติตามกฎและกติกาอย่างเคร่งครัดหากตกหล่นข้อใดข้อหนึ่งทางผู้จัดขออนุญาตตัดสิทธิ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ส่งผลงานได้สองช่องทาง
ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 1 ธันวาคม 2561

 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ ส่งที่
  ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  239 อาคารกิจกรรมนักศึกษา (อ.มช.) 
  ต.สุเทพอ.เมืองจ.เชียงใหม่ 50200 
  (ถือเอาวันประทับตราเป็นสำคัญ)
 • ทางอีเมล : anurakclub.cmu@gmail.com

ติดต่อและสอบถาม
facebook.com/cmu.anurak

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Charoen Rueakaeo

Total Prize Money: 
16,000 Baht
Deadline: 
20 Oct 2018 10:00 to 01 Dec 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.