^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)
  • อายุไม่เกิน ๑๘ ปี และกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๔ คน
 • รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)
  • อายุตั้งแต่ ๑๙ ปี ขึ้นไป และกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีม กำหนดไม่เกิน ๓ คน

กำหนดการประกวด
รับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

 • เงินรางวัลรุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๓ รางวัล
 • เงินรางวัลรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ๑ รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๕ รางวัล

ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัทพ์ 098-9506285

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวัสยษฎิ์ ภิรมย์วรากร

Total Prize Money: 
310,000 Baht
Deadline: 
04 Oct 2018 10:00 to 23 Nov 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.