^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ "เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๑๘๙๖ - ๒๕๖๒ อายุกาล ๖๖๖ ปี"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ "เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๑๘๙๖ - ๒๕๖๒ อายุกาล ๖๖๖ ปี"

วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง จังหวัดน่าน ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ "เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๑๘๙๖ - ๒๕๖๒ อายุกาล ๖๖๖ ปี" ชิงเงินรางวัลมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็นผู้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงงานด้วยตัวเอง ไม่ดัดแปลง หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของตราสัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์อยู่ มาใช้ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในครั้งนี้
 3. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน
 4. ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยลอกเลียนแบบตราสัญลักษณ์ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

เงื่อนไขการส่งผลงาน

 1. รูปแบบผลงานตราสัญลักษณ์เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิกเท่านั้น
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่จัดทำขึ้นใหม่ ไม่เคยนำเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน
 3. ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง มีสิทธิ์ในการปรับแก้ ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 4. ผลงานที่ได้รับรางวัล ทางวัด มีสิทธิ์ที่จะนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้
 5. ผลงานที่ได้รับรางวัล หากภายหลังพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจะตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลของผลงานชิ้นนั้น ๆ โดยที่เจ้าของผลงานไม่สามารถฟ้องร้องได้ทุกกรณี
 6. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนำไปฟ้องร้องและดำเนินคดีใด ๆ

กรอบแนวคิดในการประกวดตราสัญลักษณ์

 1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ควรมีความทันสมัย สวยงาม เป็นสากล สื่อความหมายในเชิงนวัตกรรม และเป็นที่ง่ายต่อการจดจำ
 2. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสามารถสื่อความหมายถึง ภาพความเป็นมาของเวียงภูเพียงแช่แห้งที่จะมีอายุกาลครบ ๖๖๖ ปี ในปี ๒๕๖๒
 3. สามารถนำไปใช้ได้จริงในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ

การจัดส่งผลงาน
ส่งผลงานผ่านทาง E-Mail เท่านั้น

 1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัครระบุชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน พร้อมอธิบายแนวคิดในการออกแบบ และความหมายของผลงาน โดยแนบภาพตราสัญลักษณ์ประกอบคำอธิบายแนวคิด ในรูปแบบไฟล์ PDF
 2. แนบไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของภาพพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
 3. แนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบันทึกไฟล์ด้วยนามสกุล .AI (Illustrator)
 4. แนบไฟล์ภาพ (JPG, TIF, PNG โดยมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi)
 5. ส่ง E-mail ใบสมัครพร้อมผลงาน (ข้อ ๑-๔) ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยระบุหัวข้อ E-mail ว่า“ส่งผลงานประกวดออกแบบ Logo เวียงภูเพียงแช่แห้ง ๖๖๖ ปี” ที่ chaehang@gmail.com

รางวัลการปรกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงินสด ๖,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เป็นเงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดระยะเวลาการประกวด

 • เปิดรับผลงาน ๑ - ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๑
 • ตัดสินผลงานและประกาศผลผู้ชนะเลิศภายใน ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เลื่อนประกาศผลเป็นภายใน ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยจะมีประกาศแจ้งผลการตัดสินผ่านทาง facebook วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน และติดต่อกลับแจ้งผลการตัดสินให้ผู้ชนะการประกวดทราบอีกครั้ง

ติดต่อสอบถาม

 • วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน โทร.๐๕๔ ๖๐๑๑๔๖       
 • นายธนบดี ศรีประเสริฐ โทร. ๐๘๑ ๕๕๙ ๘๓๖๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Supakrit Khuenpet

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
01 Aug 2018 10:00 to 25 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.