^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

ประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดร้อย แก่น สาร สินธุ์ หัวข้อ “เที่ยวอีสานกลางมีเฮ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 380,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางในมุมมองที่แปลกใหม่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านภาพยนตร์และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีเวทีที่จะแสดงออก ถึงความสามารถและเผยแพร่ผลงานสู่สายตาสาธารณชน
 3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีงาม และเปิดประตูส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
 4. พื่อนำเสนอภาพลักษณ์มุมมองใหม่ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศรวมทั้งเพื่อให้เกิดความรักตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวรับรู้ถึงประวัติศาสตร์ ประเพณีวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของกลุ่มจังหวัด ผ่านเรื่องราวของหนังสั้น
 5. เพื่อให้เกิดกระแสการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
 6. เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการกระจาย รายได้สู่ประชาชนในท้องที่อีกทางหนึ่งและเพิ่ม GDP จากภาคการท่องเที่ยว ให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายตัว เพิ่มมากขึ้นได้อย่างยั่งยืน
 7. เพื่อให้นักท่องเที่ยว และมัคคุเทศก์ ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและกิจกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
 8. เพื่อให้เกิดกระแสการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด

หัวข้อการประกวด
“เที่ยวอีสานกลางมีเฮ”
เรื่องราวของกลุ่มจังหวัด ร้อย แก่น สาร สินธุ์ ดินแดนที่มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนอันเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดซึ่งมีความภาคภูมิใจสืบสานอนุรักษ์เอาไว้ให้คงอยู่และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด
บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ยกเว้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกวดและคณะกรรมการตัดสิน

ประเภทของการประกวด

 1. ภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
  • ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • ระดับนักเรียน ไม่เกิน ม. 6 หรือเทียบเท่า
 2. สารคดีหรือรายการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
  • ระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • ระดับนักเรียน ไม่เกิน ม. 6 หรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 1. เนื้อหาภาพยนตร์ต้องมีส่วนในการส่งเสริมและเชิญชวนให้ผู้คนทั่วไปหันมาสนใจแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด อาทิเช่น การใช้บทภาพยนตร์ เหตุการณ์ ฉากสถานที่ถ่ายทำหรือบุคคลที่น่าสนใจที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดนี้
 2. หลักเกณฑ์การให้คะแนน
  • ความสอดคล้องของเนื้อหากับหัวข้อการประกวดและความถูกต้องเหมาะสมของเนื้อหา 50 คะแนน
  • เทคนิคการผลิตและการนำเสนอ 30 คะแนน
  • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 3. ไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 4. ไฟล์ที่ส่งเป็นสกุล MP4/MOV ขนาดไม่น้อยกว่า Full HD (1080*1920)
 5. ความยาวของผลงานไม่เกิน 8 นาที (ไม่รวม END CREDIT)
 6. ภาพเสียงและเพลงประกอบต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์หากมีข้อพิพาทคณะผู้จัดประกวด จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 7.  ภาพยนตร์ที่ส่งประกวดต้องถ่ายทำไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันปิดรับผลงานและต้องไม่เคยเผยแพร่หรือส่งประกวดในรายใดๆมาก่อน
 8. ภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้รับรางวัลกลุ่มจังหวัดสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่สิทธิ์ในภาพยนตร์ยังใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั้งสองฝ่าย
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งผลงาน

 1. ส่งเป็น DVD บรรจุในกล่องพร้อมปกสวยงาม มีชื่อเรื่อง ชื่อทีมผู้ผลิต และ ข้อมูลติดต่อหลังกล่อง พร้อมระบุประเภทและระดับที่ส่งเข้าประกวดให้ถูกต้อง แล้วส่งมาที่
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
  ถนนสารคาม – โกสุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม
  จังหวัดมหาสารคาม 44000
 2. ผู้สมัครต้องดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกให้เรียบร้อยพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้องส่งมาภายในซองผลงาน (เพื่อความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินรางวัลของทางราชการ)

กำหนดระยะเวลา

 • กำหนดวันส่งภาพ 24 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2561 โดยจังหวัดจะยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบสุดท้ายวันที่ 4 กันยายน 2561
 • ประกาศผลรอบสุดท้ายพร้อมกิจกรรมมอบรางวัลและจัดนิทรรศการ ในวันที่ 9 กันยายน 2561 ณ เสริมไทยคอมเพล็กซ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

คณะกรรมการตัดสิน

 1. คุณศักดิ์ชาย ดีนาน ผู้กำกับสบายดีหลวงพระบาง
 2. คุณธัญวารินทร์ สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับฮักนะสารคาม
 3. คุณวีรพล คำสุวรรณ

รางวัลการประกวด
แต่ละประเภทเท่ากันทุกรายการ

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลประเภทความคิดสร้างสรรค์ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม
 • โทร.043-723346
 • อีเมล์ : mahasarakham@mots.go.th
Total Prize Money: 
380,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Jul 2018 10:00 to 29 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.