^ Back to Top

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ "มิตรภาพ ยั่งยืน"

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ "มิตรภาพ ยั่งยืน"

บริษัท นานมี จำกัด ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 美南赛能能技言语语汉 : NAN MEE Chinese Language Skills Contest ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ "มิตรภาพ ยั่งยืน" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ และบัตรทุนการศึกษา

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเอง และพัฒนาความรู้ความชำนาญด้านภาษาจีน
 2. เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาจีนอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้อย่างมีความสุขและรู้จักบูรณาการศาสตร์และศิลป์เข้าด้วยกัน เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาประเทศต่อไป
 3. เพื่อสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมชื่นชมในความสามารถทางด้านภาษาจีนของเยาวชนไทย ตลอดจนขยายความสนใจในการเรียนรู้ภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนออกไปอย่างแพร่หลาย

รายละเอียดการประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 2. ผู้เข้าประกวดต้องมีความรู้ภาษาจีนกลางหรือมีประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกลางที่สามารถสื่อสารเป็นภาษาจีนกลางได้
 3. ผู้สมัครต้องประกวดในนามตัวแทนโรงเรียน เป็นทีมๆ ละไม่เกิน  5 คน แต่ละช่วงชั้นส่งได้ไม่เกิน 3 ทีม การประกวดแบ่งช่วงชั้นของผู้เข้าประกวด ดังนี้
  • กลุ่มที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3)
  • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
  • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
  • กลุ่มที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา (กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี)
 4. ใช้ระยะเวลาในการแสดงไม่เกิน 5 นาที และเลือกแข่งขันทักษะภาษาจีนได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น ดังนี้
  • เล่านิทานจีน หัวข้อ “นิทาน…แห่งมิตรภาพ”
  • ท่องกลอนจีน หัวข้อ “บทกวี…แห่งมิตรภาพ”
  • ร้องเพลงจีน หัวข้อ “บทเพลง…แห่งมิตรภาพ”
 5. สำหรับผู้ที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย  สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้
  • เตรียมการแสดงอีก 1 ชุด  เพื่อมาแข่งขันอีกครั้งในวันชิงชนะเลิศ
  • พร้อมทั้งส่งรายละเอียดของการแสดงในรอบชิงชนะเลิศ โดยบันทึกลงแผ่น CD
  • เตรียมรายละเอียดเนื้อหาที่จะมาแสดงรอบตัดสิน สำเนา 4 ชุด เพื่อให้กับทางคณะ กรรมการได้พิจารณา

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร วันนี้ - วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 (กรณีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ใช้วันประทับตราไปรษณีย์เป็นสeคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือกวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้นทางเว็บไซต์ www.nanmee.com หรือ www.โรงเรียนสอนภาษานานมี.com
 • วันแข่งขันรอบตัดสินประกาศให้ทราบผ่านทาง  www.nanmee.com ผู้เข้ารอบคัดเลือก 10 ทีม ของแต่ละช่วงชั้น แสดงสดบนเวที
 • ประกาศผลการตัดสิน สถานที่จัดการแข่งขัน อาคารบริษัท นานมี จำกัด (ชั้น 3) เลขที่ 146 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-648-8000 (โรงเรียนสอนภาษานานมี)
 • อีเมล์ nmla@nanmee.com
Deadline: 
05 Jul 2018 10:00 to 20 Aug 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.