^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”

ประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้ประกวด

๑. ผู้สมัครเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขาและไม่จำกัดชั้นปี)
๒. สถานศึกษาต้องตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล เท่านั้น
๓. สมัครเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน ๕ คน

การสมัครเข้าประกวด

๑. ผู้สมัครเข้าประกวดโครงการประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” จะต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ละเอียดชัดเจน พร้อมยอมรับกติกาและเงื่อนไขการประกวดทุกประการ
๒. การสมัครเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง region6.prd.go.th และทางเพจเฟสบุ๊ค www.facebook.com/region6songkhla ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
หลักฐาน / แนวคิดและรูปแบบการนำเสนอด้วยตนเองที่

ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
เลขที่ ๔๐ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ๑ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
โทร./โทรสาร ๐๗๔ ๒๔๓๗๓๐
ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๓. หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน / แนวคิดและรูปแบบการนำ เสนอทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยวงเล็บมุมซอง "ประกวดหนังสั้นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” จะถือเอาวันที่ตราประทับไปรษณีย์ต้นทาง เป็นวันรับเอกสาร (ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ทั้งนี้แนวคิดและรูปแบบการนำเสนอให้ส่งไฟล์มาที่ prd6.shotfilm@gmail.com ด้วย จะถือเอาวันที่ส่งเป็นวันรับเอกสาร (ไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

กำหนดการ
เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลผู้ชมสูงสุด จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
  (พิจารณาจากจำนวนผู้กด Like , Share และ View จากสื่อออนไลน์ YouTube ที่ทางผู้จัดเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖
  เลขที่ ๔๐ ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ ๑ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐
 • โทร./โทรสาร ๐๗๔ ๒๔๓๗๓๐
 • prd6.shotfilm@gmail.com
Deadline: 
09 May 2018 10:00 to 31 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.