^ Back to Top

ประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 "Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018"

ประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 "Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018"

โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ประจำปี 2561 "Mahidol-ASEAN Short Film Award 2018" หัวข้อ "พหุวัฒนธรรมในชีวิตประจาวัน : Everyday Multiculturalism" ชิงทุนการศึกษามูลค่า 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาการประกวด

 1. ผู้สมัครต้องเป็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือนิสิตและนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน
 2. ผู้สมัครต้องสามารถเข้าร่วมอบรมเชิงเปฏิบัติการ “Multicultures and Multiculturalism in ASEAN Workshop for Young Film Director” ได้ตลอดหลักสูตร
 3. ผลงานมีความยาวไม่เกิน 10 นาที ในรูปแบบ ไฟล์ ProRes, mp4 หรือ DVD (โดยแผ่น DVD จะต้องสามารถเล่นได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้)
 4. สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้ทั้งประเภท เดี่ยว และ กลุ่ม โดยประเภทกลุ่มมีสมาชิกไม่เกิน 5 คน
 5. ผู้สมัครประเภทเดี่ยวหรือกลุ่ม สามารถส่งผลงานเข้าร่วมได้เพียงหนึ่งชิ้นงานเท่านั้น

กำหนดการ
ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ : ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

การสมัคร และการส่งผลงาน

 1. กรอกใบสมัครทางออนไลน์ และส่งสำเนาบัตรนักศึกษาที่รับรองสำเนามาที่อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com โปรดระบุ Subject/เรื่อง สมัครประกวดภาพยนตร์สั้น ประจeปี 2561 ภายในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
 2. ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ สามารถส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งลิ้งค์ cloud storage ที่ท่านอัพโหลดผลงานไว้มาที่อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคมศกนี้
 3. หากส่งผลงานทางไปรษณีย์กรุณาเขียนชื่อตัวเองและชื่อผลงานลงบนกล่องผลงานที่สมัครมาที่ ผู้จัดการโครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน (ชั้น 5 ห้อง 502) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยคณะผู้จัดงานจะดูตราปั้มไปรษณีย์เป็นสาคัญ

เงื่อนไขในการประกวด

 1. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-16 กันยายน 2561
 2. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์นาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมโครงการไปจัดฉาย หรือทาการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 3. ทางคณะผู้จัดงานจะไม่ส่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมงานคืนเจ้าของผลงาน หลังเสร็จสิ้นโครงการ
 4. ทางคณะผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จำนวน 25,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา
  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
 • โทร. (66) 0-2800-2308-14 ต่อ 3502
 • โทรสาร (66) 0-2800-2332
 • อีเมล์ multiculturalasean.mu@gmail.com
 • Facebook Page: Multicultural ASEAN Center Project at MU

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์ /หัวหน้าโครงการพหุวัฒนธรรมอาเซียน

Total Prize Money: 
25,000 Baht
Deadline: 
19 Apr 2018 10:00 to 30 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.