^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Know Your Numbers : ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่”

ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Know Your Numbers : ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “Know Your Numbers : ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่” ในประเด็น “การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

กติกาการประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดเพศและวัย ทั้งในนามบุคคล และหน่วยงาน (ยกเว้นบุคลากรส่วนกลาง ในสังกัดกรมควบคุมโรค)
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยเผยแพร่ลงในสื่อใดๆ , ไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคลอื่น หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สมัครเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
 3. เนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่สื่อไปทางลามก อนาจาร หรือมีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 4. ผู้ส่งผลงานต้องนำเสนอเนื้อหาในคลิปวีดีโอ เกี่ยวกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงที่ถูกต้อง ตามเนื้อหาที่สำนักโรคไม่ติดต่อกำหนดซึ่งผู้ส่งผลงานสามารถศึกษาและ Download ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงได้ที่ www.thaincd.com
 5. ผู้ส่งผลงานต้องส่งเค้าโครงเรื่องโดยย่อ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 มาพร้อมกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีความยาวไม่เกิน 5 นาที และมีความละเอียดของไฟล์อย่างน้อย 720P หรือ 1,280 x 720
 7. ไฟล์ที่ส่งมาต้องบันทึกเป็นนามสกุล MP4, FLV, AVI, WMV และ MOV เท่านั้น
 8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ทางสำนักโรคไม่ติดต่อจะเป็นผู้ Upload ขึ้น Youtube และ Facebook Fanpage ของสำนักโรคไม่ติดต่อ พร้อมกันในวันที่ 27 เมษายน 2561
 9. ผู้ส่งผลงาน 1 ท่าน สามารถส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมแข่งขันได้มากกว่า 1 เรื่อง

หลักเกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทางสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะคัดเลือกผลงานที่มีคะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรก โดยการคิดคะแนนจะมาจาก 2 ส่วน ได้แก่

 • ส่วนที่ 1 : (70 คะแนน) คณะกรรมการจะเป็นผู้ให้คะแนน โดยใช้เกณฑ์การตัดสิน ดังนี้
  • เนื้อหาถูกต้อง และมีความเกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง (15 คะแนน)
  • รูปแบบ/แนวคิดในการถ่ายทอดเรื่องราว สื่อความหมาย และความน่าสนใจ (15 คะแนน)
  • ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
  • เทคนิคการเล่าเรื่อง (10 คะแนน)
  • คุณภาพในการผลิต (10 คะแนน)
  • การใช้ภาษาและดนตรี (5 คะแนน)
  • ใช้ระยะเวลาตามที่กำหนด (5 คะแนน)
 • ส่วนที่ 2 : (30 คะแนน) โดยพิจารณาจากยอด Like ใน Facebook Fanpage สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (ThaiNCD) และ Youtube Channel สำนักโรคไม่ติดต่อ (www.thaincd.com) โดยสำนักโรคไม่ติดต่อจะ Upload ผลงานทั้งหมดที่ตรงตามหลักเกณฑ์การประกวดขึ้น Youtube Channel และ Facebook Fanpage ดังกล่าว ในวันที่ 27 เมษายน 2561 และคณะกรรมการจะคิดคะแนนจากยอด Like รวมกันทั้งสองช่องทาง โดยคณะกรรมการจะนับยอด Like ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.

หมายเหตุ: สำนักโรคไม่ติดต่อ ขอสงวนสิทธิ์ Upload เฉพาะผลงานที่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าตรงตามหลักเกณฑ์ และกติกาการประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 เมษายน 2561 ที่ hypertension.ddc.moph.go.th
 • ประกาศผลการตัดสินวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทาง www.thaincd.com

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ส่งเข้าแข่งขันกรณีที่เป็นบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าทีม/ ผู้ประสานงานที่ส่งเข้าแข่งขัน กรณีเป็นกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงาน โปรดขีดคร่อมที่สำเนาบัตร และระบุว่า “ใช้ในการประกวดคลิปวีดีโอในกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลกปี 2561 เท่านั้น”
 2. หนังสือนำส่งจากหน่วยงาน (เฉพาะกรณีที่จัดส่งในนามของหน่วยงาน)
 3. ไฟล์ VDO ความยาวไม่เกิน 5 นาที และมีขนาดไม่เกิน 500 MB

เงื่อนไขการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานยินดีและอนุญาตให้มีการเผยแพร่คลิปวีดีโอที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดได้
 2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนของเนื้อหาหรือเสียงหรืออื่นใดที่อยู่ในคลิปวีดีโอทั้งหมด ต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการฟ้องร้อง ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
 3. ผู้ส่งผลงานทุกคนต้องปฏิบัติตามกติกาการสมัคร และเงื่อนไขของการประกวดทุกประการ ทั้งนี้หากเกิดปัญหา/ความเสียหายใดๆ จะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้นจากผู้จัดๆ
 4. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องถือเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแต่เพียงผู้เดียว
 5. ผู้ส่งผลงานที่ได้รับรางวัล จะต้องนำหลักฐานมาเพื่อรับรางวัลตามที่คณะกรรมการกำหนด
 6. เงินรางวัลที่ได้รับ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และหักค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร (กรณีมีการโอนผ่านธนาคาร)
 7. กรณีส่งเอกสาร/ หลักฐานและอื่นๆ ตามที่กำหนด มาไม่ครบถ้วน ผู้จัดฯ ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมประกวด (1. สำเนาบัตรประชาชน 2.หนังสือนำส่งฯ (กรณีส่งในนามหน่วยงาน) และ 3.คลิปวีดีโอ)
 8. กรณีที่ไม่มีคลิปวีดีโอเรื่องใดที่เหมาะสม คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาตัดสินคัดเลือกคลิปวีดีโอเรื่องใดได้รับรางวัล
 9. คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดถือเป็นข้อยุติเด็ดขาด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 6,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/thaincd

ข่าวประชาสัมพันธ์ :  คุณกมนทรรศน์ หันตวงษ์

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
02 Apr 2018 10:00 to 22 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.