^ Back to Top

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

ประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแปลวรรณกรรม "รางวัลทุนวรรณกรรม อําพรรณ โอตระกูล ซาลส์ ประจําปี ๒๕๖๑ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๕,๐๐๐ บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งงานประกวด
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน รวมถึงผู้ที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และประชาชนทั่วไปผู้มีสัญชาติไทย มีสิทธิ์ส่งงานแปลเข้าร่วมประกวด
หมายเหตุ
คณาจารย์และบุคคลในครอบครัวของคณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่มีสิทธิ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด และเพื่อเป็นการสนับสนุนนักแปลหน้าใหม่ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาสํานวนแปล ของผู้ที่เคยได้รับรางวัลในประเภทเดียวกัน ๒ ครั้ง

เรื่องและภาษาที่กําหนดให้แปล

๑. ระดับปริญญาตรี
กําหนดให้แปล ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง « D'ou vient le vent ? » และเรื่อง « Le serpent et le herisson » จาก Contes marocains ของ Henri Berger จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย
๒. ระดับประชาชนทั่วไป
กําหนดให้แปล ๒ เรื่อง ได้แก่ เรื่อง « Nee de la pomme et de homme » และเรื่อง « La file du dragon » จาก Contes marocains ของ Henri Berger จากภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย

การขอรับต้นฉบับภาษาฝรั่งเศสและการส่งผลงานแปล

๑. ผู้สมัครเข้าประกวดติดต่อขอรับต้นฉบับและแบบเสนองานแปลได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ที่ organ2006@gmail.com
๒. ผู้สมัครส่งสําเนาผลงานแปลจํานวน ๓ ชุด พร้อมแบบเสนองานแปล และสําเนาบัตรนิสิตนักศึกษา/สําเนาบัตร ประชาชน ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

 • ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ organ2006@gmail.com หรือ
 •  ทางไปรษณีย์ที่ คุณธีราภรณ์ บุศน้ำเพชร
  ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ 10330
  (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นวันหมดเขตการส่งเอกสารทั้งหมด)

๓. งานแปลที่ส่งเข้าประกวดให้พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด ๑๖ พิมพ์ลงในกระดาษขนาด A4 โดยระบุชื่อและนามสกุลของผู้แปลไว้ที่มุมบนด้านขวาของทุกหน้า
๔. ผลงานแปลที่ส่งเข้าประกวดจะไม่คืนให้ผู้แปล

การตัดสินให้รางวัล

๑. คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ กําหนดเงินรางวัล ดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี สําหรับสํานวนแปลชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นเงินจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
 • ระดับประชาชนทั่วไป สําหรับสํานวนแปลชนะเลิศ ๑ รางวัล เป็นเงินจํานวน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนฯ อาจพิจารณาไม่ให้รางวัล ในกรณีที่ไม่มีสํานวนแปลใดเหมาะสมที่จะ ได้รับรางวัล
๓. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๔. สํานวนแปลที่ส่งเข้าประกวด ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดหรือตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
๕. ผลงานแปลที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม
คุณธีราภรณ์ บุศน้ำเพชร ๐๒-๒๑๘-๔๗๗๓

Total Prize Money: 
25,000 Baht
Deadline: 
19 Mar 2018 10:00 to 01 Jun 2018 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod