^ Back to Top

ประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z"

ประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z"

พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุระหว่าง 17 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส "Thai PBS Museum Campaign : Living Museum by Gen Z" ชิงทุนการศึกษา พร้อมทุนสำหรับพัฒนาผลงาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจ อายุระหว่าง 17 -2 5 ปี สมาชิกในทีมสามารถเป็นนักศึกษาต่างสถาบันการศึกษาหรือเป็นสถาบันเดียวกันก็ได้
 2. สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดเป็นทีม มีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 3 - 5 คน
 3. ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 คน สามารถเลือกสังกัดได้เพียงทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้น
 4. หากทีมใดมีอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาได้มากกว่า 1 ทีม)
 5. หนึ่งแหล่งสถาบันการศึกษา สามารถสมัครได้มากกว่า 1 ทีม

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานประกวดต้องออกแบบแนวคิดพิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ในรูปแบบ living museum มีการนำเสนอ ที่น่าสนใจ เหมาะสมตามหลักการและเหตุผลข้างต้น เพื่อให้พิพิธภัณฑ์สื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส เป็นพื้นที่การ-เรียนรู้ของทุกคน
 2. ผู้ส่งผลงานประกวด สามารถใช้เทคนิคใดก็ได้ในการผลิต VDO presentation
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมาจากที่ใด และไม่เคยได้รับรางวัลหรือเผยแพร่สู่สาธารณชนทางสื่อใดๆ มาก่อน
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทั้งนี้ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
 5. การประกาศผลรอบคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th และ museum.thaipbs.or.th รวมทั้งอีเมล์ของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
 6. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้ารับการทำ Workshop การสร้างสรรค์งานออกแบบพิพิธภัณฑ์ เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (พักค้างคืนโรงแรมใกล้สถานีฯ) เพื่อสามารถนาไปพัฒนาผลงาน และผลิตโมเดลประกอบการนำเสนอต่อไปในรอบชิงชนะเลิศ โดยทั้งหา 5 ทีมจะได้รับทุนสำหรับพัฒนาผลงาน จำนวน 5,000 บาท
 7. ทีมผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมในรอบการชิงชนะเลิศ จะต้องส่งผลงานที่ได้พัฒนาสมบูรณ์แล้ว ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561
 8. สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆของ การประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ผลการพิจารณาและการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่สามารถดำเนินการร้องเรียนหรือฟ้องร้องทางกฎหมายได้

กำหนดการ/ลำดับกิจกรรมการประกวด

 1. ปิดรับสมัครและส่งผลงานรอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) 9 มีนาคม – 11 เมษายน 2561 หมดเขตการส่งผลงานรอบคัดเลือก ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561 เท่านั้น
 2. ประกาศผลคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.thaipbs.or.th และ http://museum.thaipbs.or.th รวมทั้งอีเมล์ของผู้ที่ผ่านเข้ารอบ
 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 5 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการอบรมฯ เพื่อพัฒนางานการสร้างสรรค์ออกแบบพิพิธภัณฑ์ เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2561 (สถาบันวิชาการสื่อ-สาธารณะ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ประกอบด้วยค่าเดินทาง ค่าอาหาร และที่พักระหว่างการอบรม)
 4. ส่งผลงานที่พัฒนาแล้วพร้อมโมเดลประกอบการนำเสนอแนวคิด ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
 5. พิธีมอบรางวัลและประกาศผลการตัดสิน วันที่ 11 มิถุนายน 2561

ประเภทของรางวัล
ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ (ทุกรางวัลได้รับโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร รวม 5 รางวัล) แบ่งรางวัลออกเป็นดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ จานวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จานวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จานวน 1 รางวัล รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จานวน 2 รางวัล รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ (สวส.) โทร. 02-790-2414
 • งานสนับสนุนวิชาการ สวส. โทร. 02-790-2421, โทรสาร 02-790-2085,
 • E-mail: PatcharaladaJ@thaipbs.or.th / Academic@thaipbs.or.th
 • Website: museum.thaipbs.or.th
 • Facebook: @ThaiPBSMuseum
Deadline: 
19 Mar 2018 10:00 to 11 Apr 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.