^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง”

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Them) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสร้างกระแสการเตรียมความพร้อมประชากรสูงอายุที่มีคุณภาพ กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักในคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่กำลังลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 2. ส่งผลงานประเภทเดี่ยว 1 คนต่อ 1 ชิ้นงาน หรือ ประเภทสถาบันการศึกษา ส่งผลงานได้ไม่จำกัดชิ้นงาน

ประเภทผลงาน
ผลงาน คลิปวิดีโอ ผู้สมัครต้องทำคลิปวิดีโอเป็น 2 ชุด ฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 3 นาทีและฉบับย่อ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยมีเนื้อหาตามกรณีตัวอย่างที่ทาง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม ) กำหนดไว้ดังนี้

 • ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง โดยใช้ช่องทางการสื่อสารและข้อความที่แสดงความเคารพยกย่อง และกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือต่างวัย รวมกลุ่มทากิจกรรมด้านสังคม การส่งเสริมให้มีการเก็บออมเงิน มีความมั่นคงทางรายได้ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและเหมาะสม
 • เนื้อหาชิ้นงานสื่อสารตรงตามองค์ประกอบทางศิลป์ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลทั่วไป อีกทั้งยังเป็นสื่อที่สามารถแชร์ให้ผู้อื่นในเครือข่ายออนไลน์รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว

กติกาและเงื่อนไขในการส่งผลงาน

 1. ผู้สมัครต้องอ่านกติกาเงื่อนไขอย่างละเอียด
 2. ผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประวัติกรมกิจการผู้สูงอายุ dop.go.th เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก่อนจัดทำผลงานเพื่อส่งเข้าประกวด
 3. แนบรายละเอียดต่างๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นไฟล์ pdf ลงในแผ่นดิวีดี จานวน 2 ชุด ประกอบด้วย
  • แนวคิดในการผลิตผลงาน
  • วัตถุประสงค์ที่จัดทาผลงานชิ้นนี้
  • บทของผลงาน (Script)
  • ผลงานที่มีเนื้อหาที่สามารถสื่อถึงทุกเพศทุกวัย ตระหนักและเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง ภายใต้พันธกิจของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส)
  • ผลงานคลิปวิดีโอ ต้องจัดทำ 2 รูปแบบ คือ วิดีโอฉบับเต็ม ความยาวไม่เกิน 3 นาที และวิดีโอฉบับย่อ ความยาวไม่เกิน 30 วินาที โดยไม่จำกัดแนวความคิด เทคนิคการผลิต รูปแบบการนาเสนอ และต้องมีความชัดเจน กาหนดให้มีสัดส่วนภาพ 16:9 และจัดส่งไฟล์ใส่แผ่น DVD โดยให้บันทึกไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น MPEC,MP4,WMV,MOV เท่านั้น จำนวน 2 แผ่น
 4. คลิปวิดีโอผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรม ต้องมีโลโก้กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ facebook :ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส
 5. ผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมประกวดต้องสามารถชมได้หลายช่องทาง เช่น Computer PC, Smart Phone, Tablet PC ฯลฯ
 6. ผลงานต้องเป็นผลงานที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่จัดทำเอง โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง ไม่เคยโฆษณา หรือไม่เคยเผยแพร่ลงในสื่อใดๆ มาก่อน และไม่เคยได้รับรางวัลใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ไม่ได้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทาง ทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิ์ใดๆ ของบุคคล หากพบว่ามีการลอกเลียนหรือดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้สมัครเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จัดการประกวดทั้งสิ้น
 7. ในกรณีที่ผู้สมัครนาเอาเพลง ภาพที่นามาประกอบไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก อุปกรณ์ประกอบฉาก และสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิ์ใดๆ มาใช้ในการทาผลงาน ผู้สมัครจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น หรือสิทธิใดๆ อย่างถูกต้องก่อนที่จะนามาใช้ในการทำผลงานที่ส่งเข้าประกวด และจะต้องแสดงเอกสารการขออนุญาตแก่ผู้จัดการประกวดด้วย เพื่อเป็นหลักฐาน
 8. เนื้อหาในคลิปวิดีโอที่ส่งประกวด ต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อนให้เกิดความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคาที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 9. ผู้สมัครตกลงยินยอมให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดรวมถึงไฟล์ต้นฉบับตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม) แต่เพียงผู้เดียว รวมทั้งยินยอมให้ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่น และสิทธิ์ใดๆในผลงานดังกล่าวตกเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยไม่จำเป็นต้องส่งคืนผลงานรวมถึงไฟล์ต้นฉบับให้แก่ผู้สมัคร
 10. กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) สงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมทั้งการนาผลงานดังกล่าวมา ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะในเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทหรือสื่อ/กิจกรรมรูปแบบอื่นๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ที่กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) เห็นสมควร
 11. กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธและตัดสิทธิ์ หากไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไขข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ๆละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ช่องทางการรับสมัคร และส่งผลงาน
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

 • facebook: ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส
 • ส่งผลงานทางอีเมล์: clipdop2018@gmail.com

ระยะเวลา

 • รับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2561
 • กำหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2561
 • ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2561 ทาง facebook: ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส
 • พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ในงานวันผู้สูงอายุ วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อสอบถาม
facebook:ประกวดคลิป กรมกิจการผู้สูงอายุ ผส

Deadline: 
08 Mar 2018 10:00 to 25 Mar 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.