^ Back to Top

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

ประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 : THE 64th NATIONAL EXHIBITION OF ART ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริม เปิดโอกาสในการสร้างสรรค์ของศิลปินไทยให้นำไปสู่การพัฒนาผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ แก่ศิลปิน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอันสามารถเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดการพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ศิลปินสัญชาติไทย ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมด้วยความคิดของตนเอง และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยแสดงผลงานที่ไหนมาก่อน รวมถึงไม่เคยได้รับรางวัลหรือร่วมแสดงจากการประกวดใดๆ มาก่อน ยกเว้น การนำไปแสดงในรูปแบบการศึกษาทุกระดับ ซึ่งเป็นข้อกำหนดการสาเร็จการศึกษาทุกระดับ

ประเภทการประกวด

 1. ประเภทจิตรกรรม (Painting)
  หมายความรวมถึง ศิลปกรรมแนวอื่นๆ ที่ใช้กระบวนการทางจิตรกรรมเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ จิตรกรรมสื่อประสม จิตรกรรมจัดวาง
 2. ประเภทประติมากรรม (Sculpture)
  หมายความรวมถึง ศิลปกรรมแนวอื่นๆ ที่ใช้กระบวนการทางประติมากรรมเป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ ประติมากรรม สื่อประสม ประติมากรรมจัดวาง
 3. ประเภทภาพพิมพ์ (Printmaking)
  กระบวนการทางภาพพิมพ์เป็นหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิ ภาพพิมพ์สื่อประสม  ภาพพิมพ์จัดวาง
 4. ประเภทสื่อประสม (Mixed Media)
  สื่อผสมผสาน ข้ามประเภท ข้ามสาขา และไม่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งใน 3 ประเภทข้างต้น

ขนาดของผลงานศิลปกรรม
ผลงานศิลปกรรมทุกประเภทต้องมีขนาด กว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2.80 เมตร รวมกรอบและฐาน โดยเจ้าหน้าที่รับผลงานมีสิทธิ์ในการพิจารณาไม่ให้ผลงานที่มีขนาดผลงานไม่เป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในประกาศเข้าร่วมประกวด

รางวัลการประกวด
คณะกรรมการคัดเลือก และตัดสินจะตัดสินให้รางวัลแต่ละประเภท โดยกำหนดรางวัล ดังนี้

 1. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เงินรางวัล 200,000 บาท
 2. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน เงินรางวัล 150,000 บาท
 3. ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 100,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

กำหนดเวลา

 1. การส่งผลงานทุกประเภท
  วันจันทร์ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
  ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 2. การคัดเลือกและตัดสินผลงาน
  วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 คัดเลือกและตัดสินผลงานฯ ทุกประเภท
  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 3. ประกาศผลการตัดสิน : วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561
 4. การแสดงนิทรรศการในกรุงเทพมหานคร : ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
 5. การแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาค
  • พฤศจิกายน 2561 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  • ธันวาคม 2561 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • มกราคม 2562 ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
  • กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • มีนาคม 2562 ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ห้องศิลปะนิทรรศน์) จังหวัดชลบุรี
  • พฤษภาคม 2562 ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี
  • มิถุนายน 2562 ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา หรือ ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา

หมายเหตุ

 1. มหาวิทยาลัยศิลปากรขอสงวนสิทธิ์ ในการคัดเลือกผลงานเพื่อไปแสดงทั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาค ในส่วนของผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแสดงฯ เจ้าหน้าที่จะดาเนินการติดต่อศิลปินเพื่อให้มารับผลงานคืนทันที
 2. การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติสัญจร ในจังหวัดสงขลาจะสลับการแสดงงานระหว่างสถาบันในทุกปี

ติดต่อสอบถาม

 • su.artcentre@gmail.com
 • FB: Art Centre,Silpakorn University
 • Tel. กรุงเทพฯ 0-2221- 3841
 • Tel. สนามจันทร์ 09-5174-9159 / 0-3427-3301
Deadline: 
14 May 2018 10:00 to 20 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.