^ Back to Top

ประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

ประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป ภายใต้แนวคิด “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์โครงการหลักประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเชิญชวนให้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ได้ร่วมกันใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อวิดีโอคลิป เพื่อส่งเสริมการบริจาคดลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน
 2. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการหลักประจำปี 2561 โครงการ “จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ”
 3. เพื่อคัดเลือกผลงานความคิดสร้างสรรค์และปลูกจิตสำนึกที่ดีในการบริจาคโลหิตด้วยใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
 4. เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างความตระหนัก เรื่องการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน
 5. เพื่อนำวิดีโอคลิปที่ได้จากการประกวดมาใช้เป็นสื่อสนับสนุนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการหลัก ประจำปี2561

แนวคิดการประกวด
เพื่อส่งเสริมการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน สร้างการรับรู้ และความตระหนักว่าการบริจาคโลหิตเป็นสิ่งจำเป็น และมีความต้องการในทุกวัน และการบริจาคโลหิต 1 ครั้ง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และเป็นสมาชิกของทีมหนึ่งเท่านั้น จำนวนสมาชิกไม่เกิน 5 คน
 2. เลือกส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงประเภทเดียวและส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงาน /ทีม/คน
 3. กรณีที่เป็นนิสิต นักศึกษาต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง

กติกาการประกวด

 1. เนื้อหาวิดีโอต้องแสดงให้เห็นถึง การบริจาคโลหิตโดยสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างความตระหนักในความจำเป็นของการบริจาคโลหิต รวมทั้งประโยชน์ของการบริจาคโลหิต 1 ครั้งสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากกว่า 3 ชีวิต
 2. รูปแบบการนำเสนอไม่จำกัดว่าจะเป็นวิดีโอคลิปหรือการใช้แอนิเมชั่น และไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ
 3. ตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 4. วิดีโอคลิปความยาวไม่เกิน 2 นาที โดยรวม Title ,Intro และEnd Credit แล้ว
 5. ขนาดไฟล์ขั้นต่ำ  720 p ในรูปแบบ AVI, MPEG, MP4, WMA, MOV
 6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ไม่เคยเผยแพร่ที่ใดมาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการประกวดในโครงการประกวดวิดีโอคลิปภายใต้แนวคิดจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
 7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมาจากความคิดของเจ้าของผลงาน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบหรือคัดลอก หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินออกจากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนคืนการได้รับรางวัล
 8. วิดีโอคลิปทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสามารถนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำซ้ำและเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นและไม่สามารถขอรับคืนไม่ว่ากรณีใด
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด

แหล่งข้อมูล
เว็บไซด์ www.blooddonationthai.com เท่านั้น

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงาน (ต้องส่งแนวคิดและเขียนบรรยายไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4) บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2561 (โดยจะยึดถือเอาตราประทับของไปรษณีย์บนหน้าซองเป็นสำคัญ)
 • การส่งผลงาน ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
 • การประกาศผลการประกวด วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2561
  • www.blooddonationthai.com
  • www.redcross.or.th
  • Fanpage ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ    
 • การมอบรางวัล วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

การส่งใบสมัครและส่งผลงาน     

 1. ส่งทางไปรษณีย์ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต (ชั้น7) 
  1871 ถนนอังรีดูนังต์ปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
  เขียนวงเล็บที่มุมซองว่าส่งประกวด "วิดีโอคลิปภายใต้แนวคิดจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ"
  (กรณีส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันที่ประทับตราบนหน้าซองเป็นสำคัญ)
  โทร 02-263-9600  ต่อ1752 – 1753 หรือ 02- 255-4567
 2. กรณีส่งด้วยตนเองติดต่อที่เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทร 02-263-9600  ต่อ1752 – 1753 หรือ 02- 255-4567

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 (ระดับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า)
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล  5,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทที่ 2 (ระดับบุคคลทั่วไป)
  • รางวัลชนะเลิศ  เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล  5,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • เค้าเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 • โทร 02-263-9600  ต่อ1752 – 1753 หรือ 02- 255-4567

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์บริการโลหิจแห่งชาติ สภากาชาดไทย

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
04 Feb 2018 10:00 to 20 Feb 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.