^ Back to Top

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับโครงการเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก ขอเชิญ ประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2561 หัวข้อ “น้องฟานกับเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หลักเกณฑ์การประกวด

 1. เชิญชวนเยาวชนและผู้ปกครองร่วมส่งภาพระบายสี “น้องฟาน” ซึ่งเป็น Mascot โครงการเมืองเชียงใหม่สู่มรดกโลกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกจัดแสดงและรับรางวัล โดยเลือกระบายสีลงบนต้นแบบน้องฟานที่จัดให้แบบใดแบบหนึ่งหรือจะเขียนขึ้นใหม่ตามจินตนาการ (สามารถถ่ายเอกสารใบใหม่ได้) โดยผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทาด้วยฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น และผลงานนั้นต้องไม่เคยนาออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน
 2. สามารถเพิ่มองค์ประกอบ/ฉากหลังตามจินตนาการของผู้วาดโดยไม่จากัดเทคนิคในการระบายสีและสามารถเขียนลงบนกระดาษวาดเขียนอื่นๆ ที่เหมาะสม
 3. ขนาดของภาพระบายสี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
  • เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ให้วาดหรือระบายสีลงบนกระดาษขนาด A4 กว้าง x ยาว 8x11 นิ้ว
  • เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า ให้วาดหรือระบายสีลงบนกระดาษขนาด A3 กว้าง x ยาว 16x22 นิ้ว
  • ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ไม่จากัดอายุ ให้วาดหรือระบายสีลงบนกระดาษขนาด A3 กว้าง x ยาว 16x22 นิ้ว
 4. ส่งผลงานได้ที่ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ เลขที่ 117 ถนนราชดาเนิน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-277855 และโปรดเขียนชื่อ-สกุล / ที่อยู่ โรงเรียน ระดับชั้น พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่ติดต่อได้สะดวกด้านหลังภาพอย่างชัดเจน
  • กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 (จะยึดตราประทับเป็นสาคัญ)
  • กรณีมาจัดส่งด้วยตัวเอง ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561 (เวลา 16.30 น.)
 5. ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. www.arc.cmu.ac.th และ FACEBOOK ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลรวมถึงผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจัดแสดง จะได้ร่วมจัดแสดงเผยแพร่ ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา สี่แยกกลางเวียงเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
 6. รางวัลการประกวด
  • เยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2,500 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย ของที่ระลึก 10 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1,500 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย ของที่ระลึก 10 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
  • ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป
   • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท 1 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
   • รางวัลชมเชย ของที่ระลึก 10 รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 7. สามารถส่งภาพระบายสีเข้าประกวดได้ไม่จากัดจานวน แต่สามารถรับรางวัลสูงสุดได้รางวัลเดียว *** การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ***

หมายเหตุ

 1. ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นสมบัติของหน่วยงานเพื่อใช้ในการเผยแพร่ต่อไป
 2. ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง หากตรวจสอบพบว่าผลงานดังกล่าวลอกหรือเลียนแบบมาจากผู้อื่น คณะกรรมการขอเรียกคืนเงินรางวัลและของรางวัลที่ได้รับ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/SunySthapatykrrmLanNa

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Deadline: 
18 Dec 2017 10:00 to 10 Jan 2018 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.