^ Back to Top

ประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

ประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประเภทของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประเภท ประชาชนทั่วไป
 2. ประเภท นักเรียน นักศึกษา

เงื่อนไขการประกวด

 1. จัดการประกวดคลิปวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ “ตลาดต้องชม” ภายใต้หัวข้อ “ตลาดต้องชมเพื่อชุมชนและท้องถิ่น” โดยสามารถเลือกตลาดต้องชมต่างๆ ตามรายชื่อที่กรมการค้าภายในกำหนด ที่แนบ 1
 2. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด
 3. ผลงานสามารถส่งในนามบุคคล หรือเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 5 คน และสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 3 ผลงานต่อคนหรือทีม แต่มีสิทธิ์รับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแนะนำตลาดเชื่อมโยงการท่องเที่ยว แนะนำอาหารหรือสินค้าอื่น บรรยากาศ จุดเด่นต่างๆ ของตลาด หรือความน่าสนใจอื่นๆ เป็นแนวทางเบื้องต้นในการนำเสนอ ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีเนื้อหาที่สื่อถึง เอกลักษณ์พาณิชย์อัตลักษณ์ชุมชนตามหลักการและเหตุผลของโครงการ ที่แนบ 2 ความยาว 1-2 นาที/ตลาด/เรื่อง
  คลิปวีดีโอผลงานไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนำเสนอและวิธีการถ่ายทำ แต่จะต้องมีองค์ประกอบได้แก่ Title Intro และ End Credit ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยจะต้องมีชื่อและโลโก้ของกรมการค้าภายใน และกระทรวงพาณิชย์ ในท้ายเครดิต
 5. คลิปวีดีโอจะต้องบันทึกผลงานในรูปแบบ Data file เป็นประเภท MPEG4 หรือ MP4 หรือ MOV โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720P โดยให้ส่งผลงานเข้าประกวดผ่านเว็บไซต์ http://www.taladtongchom.com เท่านั้น
 6.  ผลงานคลิปวีดีโอ ต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำ ที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม
 7. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน ทางผู้จัดโครงการฯ ไม่มีส่วนในการรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลัง จะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกรางวัลคืน
 8. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดและได้รับรางวัลจะต้องต้องส่งไฟล์ ต้นฉบับ (Source File) ในรูปแบบ DVD ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมการค้าภายใน และสามารถนำคลิปวีดีโอไปใช้ในภารกิจของกรมการค้าภายใน โดยไม่มุ่งหวังผลทางการค้า และให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกรมการค้าภายใน และผู้สร้างสรรค์งาน (ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 มาตรา 18) โดยกรมการค้าภายในพึงมีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะฟ้องร้องมิได้
 10. การประกวดในครั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ส่งผลงานเข้าประกวด

รางวัลการประกวด

 1. ประเภท ประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
 2. ประเภท นักเรียน นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 25,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 77 รางวัล

กำหนดระยะเวลา

 1. ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2560
 2. ตัดสินผลงาน ภายในวันที่ 15 กุมพาพันธ์
 3. ประกาศผลงาน วันที่ 23 กุมพาพันธ์ 2561
 4. จัดพิธีมอบรางวัล ภายในเดือนมีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน ในวันและเวลาราชการ

 • โทร 0 2507 5900
 • โทร 0 2938 1988 ต่อ 222

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวชิราภรณ์  ชาญนุกูล

Deadline: 
01 Nov 2017 10:00 to 15 Dec 2017 09:21

Members Online

There are currently 0 users online.