^ Back to Top

ประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community”

ประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา
2. ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในกรณีที่ส่งผลงานเป็นทีม

หลักเกณฑ์ในการส่งแผนงานเข้าประกวด
1. ผู้ร่วมส่งแผนงานเข้าประกวดในโครงการต้องนำส่งแผนงานการพัฒนาบูรณาการศูนย์การเรียนรู้ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับรวมถึงแผนการตลาด การจัดกิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ จำนวน1 แผนงาน หรือมากกว่าก็ได้โดยไม่จำกัดรูปแบบและความคิดสร้างสรรค์แต่แผนงานที่นำเสนอจะต้องนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง
2. แผนงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องประกอบด้วย

 • ใบสมัครรายละเอียดการติดต่อ
 • ชื่อโครงการหรือแผนงาน
 • รายละเอียดของแผนงาน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แผนกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินงาน งบประมาณโดยสังเขป เป็นต้น

3. แผนงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นข้อมูลที่ผู้ส่งแผนงานคิดขึ้นมาเอง โดยไม่ได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ และดัดแปลงของผู้อื่นมา และไม่เคยชนะการประกวดในเวทีใดๆ มาก่อน
4. ปิดรับผลงานในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยนับวันที่รับผลงานเป็นสำคัญ
5. คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการรอบแรกจำนวน 10 แผนงาน โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และประกาศผลผ่านทางเว็บไซต์สถาบัน
6. ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะต้องนำเสนอแผนงานต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งแต่ละท่าน/ทีมจะมีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 20 นาที และมีเวลาตอบคำถาม 10 นาที ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 หากไม่เข้าร่วมนำเสนอแผนงานถือว่าสละสิทธิ์
7. ประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัล ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2560

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด
1. รูปแบบการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ .pdf โดยกำหนดตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และตั้งค่าหน้ากระดาษ เริ่มต้น โดยต้องมีเนื้อหาไม่เกิน 4 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมภาคผนวก จำนวนไม่เกิน 5 หน้า) และส่งผลงาน เป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม พร้อม CD บันทึกไฟล์งาน จำนวน 1 แผ่น หรือ
 • ส่งผลงานในรูปแบบคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยบันทึกผลงานเป็นไฟล์ประเภท .MPEG4, .AVI, .MOV หรือ .MP4 มีความละเอียดระหว่าง 720p – 1080p พร้อม CD บันทึกไฟล์งาน จำนวน 1 แผ่น หรือ
 • รูปแบบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการนำเสนอแผนงานและมีความน่าสนใจ

2. ส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือด้วยตนเองได้ที่

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – Tower ชั้น 1
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หมายเหตุ

 • สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครที่ www.git.or.th
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำส่งผลงานทั้งหมด
 • ในกรณีที่เกิดการชำรุดหรือความเสียหายจากการขนส่งทางสถาบันจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ
 • แผนงานทุกชิ้นที่ผ่านเข้ารอบแรกเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบัน
 • สถาบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สถาบันมีสิทธิในการนำแผนงานที่ส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ ไปใช้ ดัดแปลง หรือแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้สมัครทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศมี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 1 รางวัล ได้แก่ เงินสดมูลค่า 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ
ผู้เข้าแข่งขันหรือทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก จะได้รับเกียรติบัตรและสิทธิเป็นสมาชิกสถาบัน ฟรี 1 ปี

ติดต่อสอบถาม
02-634 4999 ต่อ 311 (คุณธวัชชัย) หรือ ต่อ 102-103 (คุณนภาลัย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Duangporn Rungmaneepun / The Gem and Jewelry Institute of Thailand

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
22 Aug 2017 10:00 to 15 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.