^ Back to Top

ประกวดแผนงาน

ประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All'

ประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All'

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด - Caltex ร่วมกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานการพัฒนาชุมชนแบบชาญฉลาดและยั่งยืน ภายใต้แนวความคิด 'Smart Life for All' ในโครงการ "Caltex Fuel Your School"

Deadline: 
Mon, 2018-09-17 16:00

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต และการประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหา

Deadline: 
Tue, 2018-07-10 16:00

ประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community”

ประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community”

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community” ชิงเงินรางวัลมูลค

Deadline: 
Sun, 2017-10-15 16:00

ประกวดแผนงานลูกค้าสัมพันธ์ MMTh CRM Plan Contest 2014 หัวข้อ "Happy Time with Mitsubishi Eco Car"

MMTh CRM Plan Contest 2014

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานลูกค้าสัมพันธ์ MMTh CRM Plan Contest 2014 ภายใต้หัวข้อ "Happy Time with Mitsubishi Eco Car" สำหรับลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพฯ และขอนแก่น (แยกออกเป็น 2 โค

Deadline: 
Fri, 2014-10-31 16:00

ประกวดแผนงาน "โครงการ เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน"

โครงการ เยาวชน อาสา พัฒนาพลังงานชุมชน

โครงการประกวดแผนงาน และจัดสร้าง ศูนย์พลังงานทดแทนแบบผสมผสานเพื่อชุมชน โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสายวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ด้วยการนำพลังงานทดแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอาทิ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงาน

Deadline: 
Fri, 2013-08-23 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดแผนงาน

Members Online

There are currently 0 users online.