^ Back to Top

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”

กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการถ่ายทอดผลงานศิลปะเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในหลากหลายแง่มุมให้กับสังคมได้รับรู้
๒. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะฝีมือ และมีโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้ร่วมชื่นชม
๔. เพื่อผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถด้านศิลปะสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการช่วยส่งเสริมวงการศิลปะของไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม
กลุ่มที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ - ๖) และอาชีวศึกษา
กลุ่มที่ ๒ ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
๑. ภาพผลงานของผู้เข้าประกวดต้องเป็นผลงานใหม่ที่ทำด้วยฝีมือและความคิดของผู้เข้าประกวดเองไม่ได้ลอกเลียนหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่นและผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกแสดง ประกวด ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดของผู้อื่นผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
๒. ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด กำหนดให้ใช้สีน้ำ สีน้ำมัน หรือสีอะคริลิค โดยสามารถแต่งเติมเทคนิคประกอบการวาดภาพได้ตามความคิดสร้างสรรค์ ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ ไม่เกินท่านละ ๓ ชิ้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๑๒๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร
๓. ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้) ชื่อผลงาน เทคนิคสี แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานและรายละเอียดอื่นๆ ด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจนตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ซึ่งสามารถอัดสำเนาแบบฟอร์มใบสมัคร หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซท์ www.nanmee.com ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งมาที่

บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๔. ผลงานที่ส่งต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยเหมาะสมที่จะติดตั้ง หากเป็นงานที่ต้องมีการติดตั้งพิเศษผู้ส่งจะต้องมาดูแลการติดตั้งด้วยตนเอง
หมายเหตุ
บริษัทฯ จะระวังรักษาผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้นความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือเหตุสุดวิสัยและการชำรุดเสียหายจากการจัดส่งก่อนถึง

การพิจารณาตัดสินผลงาน
๑. เนื้อหาพิจารณาจากการแสดงออกถึงเรื่องราวและแนวความคิดของผู้เข้าร่วมประกวดความสอดคล้องของเนื้อหา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ในการนำเสนอ
๒. รูปแบบของผลงาน พิจารณาจากการใช้สี องค์ประกอบศิลป์ ความกลมกลืน วิธีการนำเสนอ เทคนิคที่ใช้ และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
๓. ความคิด อารมณ์และความรู้สึก พิจารณาจากอารมณ์และความรู้สึกร่วมที่ได้รับเมื่อได้ชมผลงาน
หมายเหตุ
คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มหรืองดรางวัลใดๆ ก็ตาม ตามที่เห็นสมควรแก่คุณค่าของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดจะอุทธรณ์มิได้

รางวัลเกียรติคุณ

 • กลุ่มที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) และอาชีวศึกษา
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท
  • รางวัลพิเศษ ๓ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท
  • รางวัลสนับสนุนพิเศษ ๕ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ
   • เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
 • กลุ่มที่ ๒ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
  • รางวัลยอดเยี่ยม ๑ รางวัล
   • ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม
   • เงินรางวัล ๘๐,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และชุดหนังสือ สามก๊ก จากสนพ. ทองเกษม มูลค่า ๘,๐๐๐ บาท
  • รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น
   • เงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และชุดหนังสือ สามก๊ก จากสนพ. ทองเกษม มูลค่า ๖,๐๐๐ บาท
  • รางวัลพิเศษ ๓ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลพิเศษ
   • เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และชุดหนังสือ สามก๊ก จากสนพ. ทองเกษม มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท
  • รางวัลสนับสนุนพิเศษ ๑๕ รางวัล
   • ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ รางวัลสนับสนุนพิเศษ
   • เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
   • ผลิตภัณฑ์สีศิลปากรประดิษฐ์ อุปกรณ์วาดภาพ ตราม้า และหนังสือ สนพ. ทองเกษม มูลค่า ๓,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ
ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว และผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ๕% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร

กรรมสิทธิ์ในผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัล
ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่มบริษัทนานมี โดยทางบริษัทฯ จะจัดเก็บเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างสมเกียรติ และอาจนำมาจัดแสดงในนิทรรศการต่างๆ ต่อไป ผลงานจิตรกรรมทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด กลุ่มบริษัทนานมีมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานลงในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้ง สารสนเทศสมัยใหม่ทุกประเภท และให้ถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ ในการทำซ้ำ ดัดแปลงผลงาน หรืออาจนำผลงานบางส่วนหรือทั้งหมดมอบให้แก่ส่วน ราชการหรือองค์กรการกุศล หรืออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดดังกล่าวให้เป็นที่แพร่หลาย

การรับผลงานคืน
๑. คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่จัดส่งคืนผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก และไม่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน ๑ เดือน ภายหลังการประกาศรางวัลทาง www.nanmee.com (๑๖ พฤศจิกายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)
๒. ผลงานที่ไม่ได้รับการคัดเลือก แต่ได้ร่วมแสดงนิทรรศการ เจ้าของผลงานสามารถติดต่อขอรับคืนด้วยตนเองภายใน ๑ เดือน ภายหลังจากจบนิทรรศการ (๓ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
๓. สามารถรับคืนผลงานได้ในเวลาทำการ ตั้งแต่ ๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ

บริษัท นานมี จำกัด เลขที่ ๑๔๖
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
(เพื่อสะดวกในการรับผลงานคืนโปรดโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ วัน เพื่อจัดเตรียมภาพและเอกสารการรับคืนภาพ)

๔. หากเจ้าของผลงานไม่มารับคืนผลงานภายในเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ ถือว่าเจ้าของผลงานสละสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในผลงานนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป อาทิเช่น นำงานบางส่วน หรือทั้งหมด มอบให้แก่ส่วนราชการ หรือองค์กรการกุศล หรืออื่นๆ เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอรับผลงานคืน
๑. ใบรับคืนผลงาน (กรณีมาส่งผลงานด้วยตนเอง)
๒. บัตรประชาชนเจ้าของผลงาน
๓. กรณีให้ผู้อื่นมารับผลงานแทน เจ้าของผลงานจะต้องทำใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นมารับแทน และสำเนาบัตรประชาชนผู้มารับแทน ๑ ชุด และสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของผลงาน ๑ ชุด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • ระยะเวลาส่งผลงาน ๑ มิถุนายน - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
  • สถานที่ส่งผลงาน
   บริษัท นานมี จำกัด ๑๔๖ ถนนสาทรเหนือ
   แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐
   โทร. ๐๒-๖๔๘- ๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด
   E-mail : horse@nanmee.com
 • การตัดสิน วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 • การประกาศผล วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดูผลการประกวดจาก www.nanmee.com
 • การมอบรางวัลและพิธีเปิดนิทรรศการ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
 • ระยะเวลาจัดนิทรรศการ ๑-๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
  • สถานที่จัดนิทรรศการ นานมีแกลเลอรี่ ชั้น ๓ บริษัท นานมี จำกัด

ติดต่อสอบถาม

 • โทร ๐๒-๖๔๘- ๘๐๐๐ ติดต่อฝ่ายการตลาด
 • E-mail : horse@nanmee.com

ข่าวประชาสัมพัธ์ : คุณธัญชนก วรรณญาติ / NAN MEE Co., Ltd.

Deadline: 
19 Jun 2017 10:00 to 25 Oct 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.