^ Back to Top

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

ประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ภายใต้แนวความคิด “รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 280,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงานด้านการรณรงค์ไม่ซื้อขายงาช้าง และเกิดการอนุรักษ์ช้างในรูปแบบภาพยนตร์สั้น อันเป็นการส่งเสริมกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกให้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ชาวไทย ชาวต่างชาติ และผู้ประกอบการ ลด ละ เลิก การบริโภคงาช้าง

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี (อายุไม่เกิน 25 ปี) และบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นนิสิต นักศึกษา จะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นจริง

รายละเอียดการประกวด

 • การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
  • ประเภทนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
  • ประเภทบุคคลทั่วไป โดยทั้งสองประเภทสามารถส่งผลงานในนามบุคคลหรือทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ภายใต้แนวความคิด “ไม่ซื้อ ไม่ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” ในรูปแบบวิดิโอไฟล์ฟอร์แมต .MP4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อผู้สมัคร/ทีม ลงบนแผ่น
 • ผลงานที่สร้างสรรค์ต้องทำขึ้นมาใหม่ด้วยเทคนิคภาพยนตร์ หรือแอนิเมชั่น ที่ไม่เคย ส่งประกวดหรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน สร้างด้วยซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย โดยองค์ประกอบทั้งภาพและเสียงต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ในกรณีละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • การตัดสินให้ผลงานภาพยนตร์ได้รับรางวัล โดยคณะกรรมการจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องปรับแก้ไขผลงานให้มีความสมบูรณ์ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตัดสินเพื่อความเหมาะสมในการเผยแพร่ต่อไป

หลักเกณฑ์การตัดสิน
ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องมีเนื้อหาที่สร้างสรรค์ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย การห้ามซื้อขายงาช้างที่ผิดกฎหมายและบทลงโทษตามพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 ผลกระทบของปัญหาการฆ่าช้างเพื่อเอางา และ/หรือสร้างจิตสำนึก ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ลด ละ เลิก
การบริโภคงาช้าง เกิดการอนุรักษ์ช้าง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
ตัดสินผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ โดยในรอบคัดเลือก คณะกรรมการการตัดสินฯ จะเป็นผู้คัดเลือก 10 ผลงานที่โดดเด่น เพื่อนำไปพิจารณาสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียด

 • มีการสื่อความหมายที่ชัดเจน ความรู้ ความเข้าใจ และความถูกต้องของข้อมูล
 • มีความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอ การถ่ายทอดผลงาน
 • ความน่าสนใจ ประเด็นการนำเสนอ การถ่ายภาพ การลำดับภาพ
 • การใช้เสียงบรรยาย และเสียงประกอบ
 • ความเห็นของคณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งถือเป็นข้อยุติ

การส่งผลงานเข้าประกวดและการประกาศผลรางวัล

 • ให้ผู้เข้าประกวดส่งใบสมัคร กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ทุกคนในทีม) โดยในประเภทนักเรียน/นักศึกษา ให้ผู้สมัครแนบหนังสือรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษามาด้วย ส่งเอกสารทั้งหมดมากับผลงานในรูปแบบ DVD พร้อมกล่องและปก
 • สามารถส่งผลงานได้ที่
  กลุ่มเผยแพร่องค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (ภายในวันที่กำหนดโดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะชนะเลิศของแต่ละประเภท จะได้รับโล่เกียรติยศ ประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ดังนี้

 •  ระดับบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ระดับนิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช           
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การประกาศผลงาน

 • รอบคัดเลือก ประกาศผลผู้ผ่านเข้าร่วม 10 คนสุดท้าย วันที่ 22 สิงหาคม 2560
 • รอบชิงชนะเลิศ ประกาศผลผู้ชนะเลิศ วันที่ 25 สิงหาคม 2560
 • โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะมีหนังสือแจ้งผลการตัดสินพร้อมทั้งกำหนดวันรับมอบรางวัลและสถานที่การจัดพิธีมอบรางวัลให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
 • สามารถตรวจสอบผลการประกวดได้ที่ เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (portal.dnp.go.th) หรือ เฟซบุ๊กกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • (www.facebook.com/DNP1362)
 • การตัดสินของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถือว่าสิ้นสุดประกาศผลรางวัล หากคณะกรรมการฯ และ/หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับทราบภายหลังว่าผลงานที่ชนะ การประกวด ผู้ได้รับรางวัลมิได้สร้างสรรค์ผลงานมาด้วยตนเอง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะดำเนินการริบเงินรางวัล โล่ประกาศ กียรติคุณคืนทันที โดยผู้ชนะการประกวดจะฟ้องร้องกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตามกฎหมายมิได้

กรรมสิทธิ์ในผลงาน
ผลงานทุกชิ้นที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกถือเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์รวมถึงสิทธิ์ในการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อแจกจ่าย
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนมีสิทธิ์ในการออกแบบปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในโอกาสต่างๆ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มเผยแพร่องค์กร ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 • หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1170 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัจจิมา สำเภาเงิน

Total Prize Money: 
280,000 Baht
Deadline: 
13 Jun 2017 02:25

Members Online

There are currently 0 users online.