^ Back to Top

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้ "MBK WOW Design Awards 2017"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้ "MBK WOW Design Awards 2017"

MBK GROUP ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องประดับจากกระดาษเหลือใช้ "MBK WOW Design Awards 2017" ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท พร้อมได้พัฒนาผลงานร่วมกับท็อปดีไซเนอร์เพื่อนำไปผลิตเป็นชิ้นงานเพื่อจำหน่ายและนำรายได้ทั้งหมดมอบให้กับน้องๆ เด็กพิการ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายงานออกแบบ ได้มีส่วนร่วมในการใช้ทักษะ ความรู้ ความคิด สร้างสรรค์และความสามารถในด้านการออกแบบเพื่อแก้ปัญหาขยะ และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานจากขยะให้สวยงามมีคุณค่า และใช้ประโยชน์ได้จริง โดยไม่เกิดขยะ (Zero-waste) ในกระบวนการผลิต
3. เพื่อจุดประกายสังคมให้เห็นว่าขยะไร้ค่าก็สามารถนําไปยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้

คุณสมบัติ
1. นักเรียน / นักศึกษา / บุคคลท่ัวไป อายุ 18-30 ปี
2. มีทักษะความสามารถ / รักและสนใจงานออกแบบ
3. สมัครเข้าร่วมโครงการ ทีมละ 1-2 คน

กติกาส่งประกวด

 • รอบแรก คัดเลือก 10 ทีม
  • ผู้สมัครเข้าประกวดต้องเสนอผลงานออกแบบจากกระดาษเหลือใช้ (ภาพผลงาน) และบรรยาย แนวคิด “สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเพิ่มมูลค่าจากกระดาษเหลือใช้ เพื่อสร้างงาน สร้าง โอกาสและความยั่งยืนให้ผู้พิการ” พร้อมวิธีการผลิต ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ใน หัวข้อ
   • ของใช้
   • ของแต่งบ้าน
   • เครื่องประดับ
  • ในแต่ละทีมสามารถส่งได้ 1 ผลงาน / 1 หัวข้อ
  • ห้ามผู้สมัครนําผลงานหรือแนวคิดส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของบุคคลอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ของผู้อื่น มาส่งเข้าประกวด มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
  • แนวคิดและผลงานของผู้สมัครจะต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย
  • ดูรายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.wow-design.co
  • ส่งผลงานการออกแบบ พร้อมแนวคิด ส่งใบสมัครรูปแบบไฟล์ PDF และสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนมาที่อีเมล์ E-mail : wowdesignawards@gmail.com
 • รอบสุดท้าย คัดเลือกชนะเลิศ 3 ทีม
  • 10 ทีมที่เข้ารอบ จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อป 1 วัน กับ 3 ท็อปดีไซเนอร์ และนําเสนอผลงานให้คณะ กรรมการ รับคําแนะนําเพื่อปรับปรุงผลงาน และส่งกลับมาภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และ ประกาศผล 3 ทีมที่ชนะเลิศในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

วิธีการสมัคร
1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัคร พร้อมแนบหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา และส่งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้จำนวน 1 ชุด/คน และรูปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป/คน
2. ส่งผลงานการออกแบบพร้อมแนวคิด ส่งใบสมัครรูปแบบไฟล์ PDF และเอกสารแนบการสมัครมาที่ E-mail: wowdesignawards@gmail.com

กำหนดการ

 • “MBK WOW Design Awards 2017: เปลี่ยนขยะ...เป็นอนาคต” 1 มิถุนายน 2560
 • สิ้นสุดการรับสมัครผลงาน 15 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก 10 ทีมที่เข้ารอบ 28 กรกฎาคม 256010
 • ทีมที่เข้ารอบเข้าค่ายฝึกอบรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสังคม พร้อมนําเสนอผลงานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5 สิงหาคม 2560
 • ประกาศผล 3 ทีมที่ชนะเลิศในโครงการ “MBK WOW Design Awards 2017: เปลี่ยนขยะ...เป็นอนาคต” 15 สิงหาคม 2560

เงื่อนไขการประกวด
1. ผลงานที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับโครงการฯ (ในกรณีที่เป็นการออกแบบโดย โปรแกรมการออกแบบ)
2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
3. ผลงานจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที อย่างไม่มีเงื่อนไข
4. หากผลงานที่ได้รับรางวัลได้นําไปเผยแพร่จนถูกบุคคลอื่นโต้แย้งลิขสิทธิ์ในผลงาน คณะกรรมการจัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลคืนทั้งหมด หากตรวจพบภายหลังว่าผลงานที่นํามาส่งเข้าประกวด และได้รับรางวัลนั้นเป็นผลงานของผู้อื่น
6. ลิขสิทธ์ผลงานการออกแบบที่ชนะเลิศทั้ง 3 ประเภท เป็นของผู้ออกแบบ โดยทางโครงการประกวด ขอสงวนสิทธิ์เป็นเวลา 1 ปี เพื่อผลิต ประชาสัมพันธ์ และจําหน่าย นํารายได้มอบให้กับองค์กรเพื่อสังคม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 089-949-6398
 • E-mail: wowdesignawards@gmail.com
 • www.facebook.com/mbkwowdesign

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกฤตยาวีร์ สุมาลี / MBK Public Company Limited

Total Prize Money: 
200,000 Baht
Deadline: 
07 Jun 2017 10:00 to 15 Jul 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.