^ Back to Top

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยอย่างล้นพ้น และทรงปลูกฝัง  ให้คนไทยรู้จักการออม รวมทั้งเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดิน
3. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนที่รักและสนใจในงานศิลปะประเภทจิตรกรรมได้มีเวทีในการแสดงผลงาน เป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถในศิลปะของไทย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง
 • ประเภทของผู้ส่งผลงาน
  • ประเภทที่ 1  บุคคลทั่วไป
  • ประเภทที่ 2  เยาวชน อายุ 14 - 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)
  • ประเภทที่ 3  เยาวชน อายุ 7 - 13 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2547 – 2553)
 • ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.gsbgen.com

การส่งผลงานเข้าประกวด
1. งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด โดยวาดในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคอิสระ ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด ผลงานต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใส่กรอบ พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้
2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด
3. แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยติดไว้ด้านหลังของชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวด
หมายเหตุ ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความ เสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

ขนาดของผลงาน

 • ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป ขนาดผลงาน 150 x 180 ซม. (ไม่รวมกรอบ)
 • ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 14 - 18 ปี ขนาดผลงาน 30 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)
 • ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 7 - 13 ปี ขนาดผลงาน 15 x 22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)

รางวัลการประกวด

 • ประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   200,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   100,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล   50,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
 • ประเภทเยาวชน อายุ 14 - 18 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2542 – 2546)
  • รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  50,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  20,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท จำนวน 4 รางวัล
 • ประเภทเยาวชน อายุ 7 - 13 ปี (ผู้ที่เกิด พ.ศ. 2547 – 2553)
  • รางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท
  • รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  30,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  20,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท จำนวน 4 รางวัล

หมายเหตุ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินรางวัลสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเพิ่มหรืองดรางวัลใดก็ได้ตามแต่เห็นสมควร คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้

การส่งผลงาน

 • ส่งทางไปรษณีย์ ประทับตราวันจัดส่ง ภายในวันที่ 8 - 17 กันยายน 2560
 • ส่งด้วยตนเอง วันที่ 8 - 17 กันยายน 2560 เวลา 00 น. - 16.00 น.
 • ส่งถึง
  คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี
  สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 17
  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746
 • คัดเลือกและตัดสินผลงาน วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560
 • ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com
 • พิธีมอบรางวัล  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560
 • จัดแสดงผลงาน วันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2560 

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

File attachments: 
Deadline: 
08 Sep 2017 00:00 to 17 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.