^ Back to Top

ประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"

ประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ"

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ หัวข้อ "การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
2. เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป ให้ความสาคัญและเห็นประโยชน์ในการออกแบบอาคาร เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
3. เพื่อส่งเสริมให้นากฎกระทรวงฯ และเกณฑ์มาตรฐาน BEC ไปใช้ในการอ้างอิงในการออกแบบอาคาร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมและมีที่อยู่ติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย โดยผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานออกแบบได้ทั้งในนามบุคคลหรือกลุ่มบุคคล (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน)

รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
1. หัวข้อในการนำเสนอ เพื่อส่งเสริม “การออกแบบอาคารประหยัดพลังงานตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎกระทรวงฯ” ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประกวด โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป และประเภทนักเรียน นักศึกษา
2. ออกแบบและผลิตสื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ชิ้น ระยะเวลาทั้งหมด 3-5 นาที
3. ออกแบบให้อยู่ภายในโจทย์ ดังนี้

 • แสดงสัญลักษณ์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
 • แสดงเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกลุ่มประเภทอาคาร ได้แก่ ระบบกรอบอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน และการใช้พลังงานหมุนเวียน
 • แสดงหลักการออกแบบและประโยชน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงาน

4. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์สกุล MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV ที่ความละเอียด Full HD 1920 X 1080
5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใด ที่ใช้ผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
6. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่เคยผ่านการประกวดจากโครงการต่าง ๆ หรือเคยเผยแพร่ต่อสาธารณะชน เข้าร่วมประกวด
7. วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงาน ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ และ พพ. ที่สามารถนำบางส่วนหรือทั้งหมด ไปใช้หรือปรับแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดย พพ. จะให้เครดิตแก่เจ้าของผลงานหากมีการนำผลงานไปเผยแพร่

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์สกุล MPG, MP4, FLV, AVI หรือ MOV ที่ความละเอียด Full HD 1920 X 1080 และใบสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ที่
  “ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  อาคาร 8 ชั้น 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน
  เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330”
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รางวัลการประกวด

 • รางวัลประเภทบุคคลทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
 • รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-225-2412
 • โทรสาร 02-225-2412
 • www.facebook.com/BEC Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jirapa Lohatchwanit

Total Prize Money: 
130,000 Baht
Deadline: 
23 May 2017 10:00 to 23 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.