^ Back to Top

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560

มูลนิธิร่มฉัตร และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

ประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 6 "เส้นทางสายไหมทางทะเล"

 • โครงการประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ เปิดให้ประกวดการปั้น 2 หัวข้อ
  • " พระพุทธรูปปางเปิดโลก "
   หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาพระองค์ก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันไดที่ท้าวโกสีย์ได้นิรมิตบันไดทิพย์ 3 บันไดไว้ในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวาร พระองค์ได้ทรงทำ"โลกวิวรณปาฏิหาริย์" และด้วยพระพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทุกทางจะแลโล่งตลอดหมดไม่มีอันใดกีดบังเทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์ เห็นยมโลก เห็นนรก และมนุษย์ก็มองเห็นเทวดา เห็นสัตว์นรก แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงสำแดงปาฏฺหาริย์เปิดโลกพร้อมกับเปล่งฉัพพรรณรังสี พระรัศมี 6 ประการเป็นมหาอัศจรรย์
   ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข
  • " พระศิวะ"
   พระศิวะหรือ พระอิศวร เทพผู้ทำลายและสร้างโลก หนึ่งในตรีมูรติหรือเทพเจ้าสูงสุดสามพระองค์ตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระองค์เป็นเทพที่เปี่ยมด้วยพลังอำนาจและพระมหากรุณาในหลายๆด้าน อาทิ ทรงส่งเสริมประทานพรวิเศษให้แก่ผู้หมั่นกระทำความดี และยึดมั่นในศีลธรรม คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้ความดีงามเป็นสิริมงคลเกิดขึ้น ทรงช่วยปัดเป่ารักษาเยียวยาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆ ให้หายได้อย่างมหัศจรรย์ ทรงเป็นเทพที่คอยอำนวยพระประทานความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อกับการเกษตรและการปศุสัตว์ พระองค์ยังทรงเป็นเทพแห่งคีตา เทพเจ้าแห่งการดนตรี การร่ายรำ และในทางตรงกันข้ามอีกบทบาทหนึ่งพระองค์ คือ มหาเทพแห่งการทำลายล้าง
 • การประกวดเเบ่งประเภทเป็น 2 ระดับ
  • นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี เปิดกว้างสำหรับทุกท่านที่กำลังศึกษาด้านศิลปะ กำลังเริ่มต้นก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ
  • ประชาชนทั่วไป อายุ 25 ปีขึ้นไป ศิลปินผู้มีประสบการณ์ เคยจัดแสดงผลงานทั้งเดี่ยวและกลุ่ม หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปะซึ่งเป็นที่ยอมรับ
  • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทที่เลือกไม่เกิน 2 ชิ้น
  • ผลงานต้องเป็นผลงานต้นฉบับ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง
  • ผลงานไม่เคยนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ไม่เคยตีพิมพ์ และเผยแพร่ ยกเว้นผลงานของนักศึกษาศิลปะเต็มเวลา ที่เคยจัดแสดงผลงานของตนเองในสถานศึกษา แต่ไม่เคยนำออกมาจำหน่าย ตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือเคยเข้าร่วมประกวด หรือจัดแสดงมาก่อน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบสื่อรูปแบบใด อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยการพิจารณาจะอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าประกวด
  • การประกวดเปิดกว้างสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ผู้มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ผู้มีใบอนุญาตทำงานหรือศึกษาในประเทศไทยทุกคน โดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการประกวด
  • ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ของศิลปินอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องยินยอมให้ศิลปินที่อยู่ในความดูแลเข้าร่วมการประกวดนี้ โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัคร และยอมรับกฏและกติกาของการประกวด
 • งานประติมากรรมสร้างสรรค์ ต้องมีลักษณะ 3 มิติ ทำจากวัสดุถาวร หรือกึ่งถาวร เช่น ปูนปลาสเตอร์ อะคริลิค ฯ งดรับผลงานที่ทำจาก ขี้ผึ้ง เทียน ดินเหนียว เนื่องจากหลุดร่อนทำให้ผลงานเกิดความเสียหาย
 • ขนาดของผลงาน มีความกว้างหน้าตัก 5 -12 นิ้ว ความสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร รวมฐาน ส่งผลงานพร้อมฐานที่มีความเหมาะสม
 • รางวัลการประกวด
  • แบบที่ 1 "พระพุทธรูปปางเปิดโลก"
   • ระดับนิสิตนักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสอง รางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสาม รางวัลละ 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
   • ระดับประชาชนทั่วไป ( อายุ 25 ปีขึ้นไป)
    • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสอง รางวัลละ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสาม รางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
  • แบบที่ 2 "ประติมากรรมพระศิวะ"
   • ระดับนิสิตนักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสอง รางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสาม รางวัลละ 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
   • ระดับประชาชนทั่วไป ( อายุ 25 ปีขึ้นไป)
    • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสอง รางวัลละ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลอันดับสาม รางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
    • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

ประกวดงานงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 2 "อารยธรรมเส้นทางสายไหมทางทะเล"

 • หัวข้อ "ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์"
  หลังจากที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาพระองค์ก็เสด็จมาประทับยืนที่ฐานศีรษะบันไดที่ท้าวโกสีย์ได้นิรมิตบันไดทิพย์ 3 บันไดไว้ในท่ามกลางเทพพรหมบริษัทซึ่งแวดล้อมเป็นบริวาร พระองค์ได้ทรงทำ"โลกวิวรณปาฏิหาริย์" และด้วยพระพุทธานุภาพ ในทันใดนั้นทุกทิศทุกทางจะแลโล่งตลอดหมดไม่มีอันใดกีดบังเทวดาในสวรรค์จะมองเห็นมนุษย์ เห็นยมโลก เห็นนรก และมนุษย์ก็มองเห็นเทวดา เห็นสัตว์นรก แม้สัตว์นรกก็มองเห็นมนุษย์ตลอดเทวดาในสวรรค์ พระพุทธเจ้าทรงสำแดงปาฏฺหาริย์เปิดโลกพร้อมกับเปล่งฉัพพรรณรังสี พระรัศมี 6 ประการเป็นมหาอัศจรรย์
  **ที่มา : หนังสือ ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า โดย ภัทรวรรณ วันทนชัยสุข
 • งานจิตรกรรม จากแรงบันดาลใจในหัวข้อ "ทรงเปิดโลกเสด็จลีลาลงจากดาวดึงส์สวรรค์"
 • ผลงานจิตรกรรมต้องเป็นลักษณะ 2 มิติ ไม่จำกัดเทคนิค วัสดุมีความแข็งแรง ทนทาน ขนาดผลงานไม่เกิน 200 x 200 เซนติเมตรไม่รวมกรอบ
 • สามารถสร้างสรรค์ผลงานจากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีน้ำ สีน้ำมัน ดินสอสี วัสดุหรือเทคนิคผสมอื่นๆไม่จำกัดแนวคิด
 • รางวัลงานจิตรกรรม
  • ระดับนิสิตนักศึกษา (อายุไม่เกิน 25 ปี)
   • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลอันดับสอง รางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลอันดับสาม รางวัลละ 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร
  • ระดับประชาชนทั่วไป (อายุ 25 ปีขึ้นไป)
   • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลละ 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลอันดับสอง รางวัลละ 100,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลอันดับสาม รางวัลละ 50,000 บาทพร้อมโล่รางวัล
   • รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงาน 29 มีนาคม 2560 - 2 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
 • ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox เพจ : โครงการประกวดงานประติมากรรมเพชรยอดมงกุฎ
 • Inbox เพจ : โครงการประกวดงานจิตรกรรมเพชรยอดมงกุฎ
 • Line ID : 0632095992
 • Email : Petchyodmongkud@gmail.com
File attachments: 
Deadline: 
29 Mar 2017 09:00 to 02 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.