^ Back to Top

(ยกเลิก) ประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙

ประกวดขบวนแห่และกระทง ในงานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๙

ยกเลิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 ในงานสีฐานเฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2016) ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

การรับสมัคร
1. ผู้สนใจจะส่งกระทงเข้าประกวดทุกชนิด และ ขบวนแห่ โปรดติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบ สมัครได้ที่ สำนักวัฒนธรรม อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัย-ขอนแก่น โทร/โทรสาร 0-4333-2760 ภายใน 42301 หรือ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ ww.kku.ac.th หรือ cac.kku.ac.th
2. กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร)
3. การสมัครส่งกิจกรรมเข้าประกวดทุกประเภท ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลาที่กำหนด(หากไม่มีเอกสารหลักฐานจะมีผลต่อการตัดสินและคะแนน)
4. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม

  • สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โทร. 0 4333 2760
  • เว็บไซต์ cac.kku.ac.th
Deadline: 
05 Oct 2016 10:00 to 09 Nov 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.