^ Back to Top

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ ส.อ.ท. เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี และประกาศการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ให้แก่สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
2. เพื่อให้สาธารณชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองวาระ 50 ปี ส.อ.ท. โดยการร่วมออกแบบโลโก้ 50 ปี
3. เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศการประกวดไปใช้ในสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของส.อ.ท.ตลอดปี 2560-2561
4. สร้างความรู้จัก ความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของส.อ.ท.ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ท่าน/ทีมละไม่เกิน 3 ชิ้น)

เงื่อนไขข้อกำหนดการประกวดผลงาน
1. ต้องมีตราสัญลักษณ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นองค์ประกอบ พร้อมตัวเลข 50 ปี ดูรายละเอียดตราสัญลักษณ์ที่ถูกต้องสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.fti.or.th
2. สื่อถึงความเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่เป็นองค์กรเอกชนหลักของประเทศที่มีหน้าที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืน
3. มีความสวยงาม และครบถ้วนขององค์ประกอบใช้งานง่าย สร้างการจดจำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. ผลงานที่ส่งประกวดใน 1 แบบ จะต้องมีรายละเอียด สี ขนาด แนวคิด ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ติดบนแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด 20 X 24 นิ้ว และจัดวางส่วนต่างๆ ตามตัวอย่างในเว็บไซต์
5. ส่งผลงานพร้อมแนบไฟล์ ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .ai หรือ .eps และ .jpeg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมระบุ code สี โหมด CMYK บันทึกใส่ CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
6. แต่ละแบบต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายแนวความคิดของตราสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด
7. ลักษณะการออกแบบ จำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวด 3 ชิ้น/คน /หรือทีม ไม่จำกัดเทคนิคการออกแบบ แต่ต้องเป็นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ที่ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี เพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
10. การตัดสินของคณะกรรมการจัดการประกวดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 3 รางวัล

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับผลงาน : 21 กันยายน - 21 ตุลาคม 2559
 • คัดเลือกผลงานรอบแรก : 27 - 28 ตุลาคม 2559
 • ตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ : 3 - 4 พฤศจิกายน 2559
 • งานแถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล : 1 หรือ 14 พฤศจิกายน 2559  (ใกล้กับวันครบรอบ ส.อ.ท.)
 • การประกาศผล ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์  www.fti.or.th

สถานที่ส่งผลงาน
1. ส่งด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. (วัน-เวลาทำการ)
2. ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โซนซี ชั้น 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย แขวงคลองเตยกรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 50 ปี ส.อ.ท.”) โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันส่งผลงาน

หมายเหตุ
1. ผู้เข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสินฯ พร้อมส่งไฟด์งาน นามสกุล .ai หรือ .eps บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น
2. ผลงานการประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิ์ของสภาอุตสาหกรรมฯ ที่จะไม่ส่งมอบคืนผลงาน
3. ผลงานของผู้ได้รับรางวัลทุกผลงาน สภาอุตสาหกรรมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้
4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวิรัติ ฉิมพล / คุณศิวพร แสนเสนา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • โทรศัพท์: 0-2345-1013, 0-2345-1017
 • Fanpage: www.facebook.com/TheFederationOfThaiIndustries
 • Line@Official: @fti_line

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Patchayapon Makulpanich / The Federation of Thai Industries

Total Prize Money: 
80,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 Sep 2016 10:00 to 21 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.