^ Back to Top

ประกวดคลิปสั้น “เกษตรกรรมสู้ภัยแล้ง”

ประกวดคลิปสั้น “เกษตรกรรมสู้ภัยแล้ง”

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “เกษตรกรรมสู้ภัยแล้ง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านเกษตรกรรม ส่งผ่านไปยังเกษตรกรและประชาชนที่สนใจสามารถเรียนรู้เทคนิคการเพาะปลูกพืช ที่ใช้น้ำน้อย ซึ่งเนื้อหาองค์ความรู้ จะอยู่ในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ในคลังทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตรให้ มีความหลากหลาย ศูนย์ฯ จึงได้จัดประกวดคลิปสั้น “เกษตรกรรมสู้ภัยแล้ง” เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมส่งคลิปสั้นเข้าประกวด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์โครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด

 • ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานคลิปสั้นได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 3 ผลงาน

กติกา/เงื่อนไขการสมัคร
1. เนื้อหาต้องเกี่ยวกับเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชสู้ภัยแล้งหรือเทคนิค เกษตรกรรมที่ใช้น้ำน้อย โดยเนื้อหาต้องแสดงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเพาะปลูก, เทคนิคการใช้น้ำ/ให้น้ำในการเพาะปลูกเป็นอย่างน้อย
2. เนื้อหาต้องถ่ายทอดจากเกษตรกรที่เพาะปลูกจริง สามารถอ้างอิงที่มาได้
3. คลิปสั้นจะต้องมีความยาว 7-10 นาที ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
4. ไฟล์คลิปสั้นต้นฉบับที่ส่งจะต้องเป็นไฟล์ที่มีคุณภาพในระดับ HD ขึ้นไปในรูปแบบ MP4 เท่านั้น
5. คลิปสั้นที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยประกวดที่ใดมาก่อนซึ่งถ้าคณะกรรมการพิจารณาได้ว่าเกิดการคัดลอกแนวคิด ดัดแปลง ทำซ้ำ และเคยประกวดที่ใดมาก่อนจะตัดสิทธิ์ทันที
6. คลิปสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
7. ศูนย์ฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบในส่วนใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์
8. ศูนย์ฯ จะเก็บรักษาเอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม และผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นไว้โดยไม่มีการส่งคืนผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ
9. ผู้ส่งคลิปสั้นเข้าประกวดยินยอมให้ศูนย์ฯ นำผลงานออกเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์อื่นๆ ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ได้ และถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10. ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามกติกา/เงื่อนไข ข้างต้น
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน
คณะกรรมการพิจารณาประกอบด้วยผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดและให้คะแนนตามหลัก เกณฑ์ดังนี้

 • ความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดและความความถูกต้องเหมาสมกับเนื้อหา 30 คะแนน
 • การเรียบเรียงเรื่องราว และการถ่ายทอดที่เป็นประโยชน์และเข้าใจได้ง่าย 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคการนำเสนอที่ก่อให้เกิดการจดจำ 20 คะแนน
 • คุณภาพการผลิตภาพ เสียง การตัดต่อ ความสวยงาม 10 คะแนน
 • คลิปสั้นที่ท่านส่งเข้าประกวดมียอดชื่นชอบใน YouTube: What2Grow 10 คะแนน

ประเภทรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ระยะเวลาการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 กันยายน 2559
 • ดูผลงานออนไลน์ทั้งหมดพร้อมให้คะแนนกดไลค์ จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2559 ออนไลน์ทาง Youtube: What2Grow
 • ประกาศผลวันที่ 30 กันยายน 2559 ทาง www.what2grow.in.th
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำไปเผยแพร่ในคลังทรัพยากรสารสนเทศด้านการเกษตร ภายใต้โครงการการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้านการเกษตร (what2grow)

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มนำเสนอผลงาน พร้อมแนบไฟล์ผลงานในรูปแบบ DVD ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซอง "คลิปสั้น เกษตรกรรมสู้ภัยแล้ง” มาที่

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
เลขที่112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
(นับวันตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ติดตามข้อมูลกิจกรรมและติดต่อสอบถาม

 • เว็บไซต์ http://www.what2grow.in.th
 • Facebook: What2grow
 • คุณเมธัญญ์สิณี พลจันทร์ โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2372
 • โทรสาร 02-564-6757

ข่าวประชาสัมพันธ์ : What2grow

Total Prize Money: 
60,000 Baht
Deadline: 
29 Aug 2016 10:00 to 09 Sep 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.