^ Back to Top

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินทุนสนับสนุนโครงการและเงินรางวัล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการเขียนโปรแกรมอันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สามารถเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป
4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการเขียนโปรแกรม
5. เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ต้นแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐ และเอกชนโดยไม่จำกัดชั้นปี
2. มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
3. มีความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อประยุกต์ใช้งานด้านต่างๆ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
4. เฉพาะประเภท BEST 2017 : การแข่งขันสุดยอดการหาตำแหน่งและรู้จำข้อความในภาพถ่าย (Text Localization and Recognition Contest) เปิดกว้างสำหรับบุคคลทั่วไป

กำหนดการของโครงการ

 • ส่งข้อเสนอโครงการ 10 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2559
 • ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณา 11 พฤศจิกายน 2559    
 • ระยะเวลาพัฒนาซอฟต์แวร์ พฤศจิกายน 2559 – กุมภาพันธ์ 2560    
 • ทำสัญญาและพิธีมอบทุน ธันวาคม 2559    
 • กำหนดส่งมอบผลงาน 6 กุมภาพันธ์ 2560    
 • ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาและโครงการที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 22 กุมภาพันธ์ 2560    
 • การประกวดรอบชิงชนะเลิศ มีนาคม 2560

เงินทุนและรางวัล

 • โครงการที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนสนับสนุน รวมโครงการละ 12,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ (รอบแรก) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
  • ผ่านการพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
   (โดยทีมผู้พัฒนาได้รับ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน))
 • สำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จะมีเงินรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศ ดังนี้
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) และถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เฉพาะประเภทนักเรียน และ นิสิต นักศึกษา)
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล ประเภทละ 2 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   

หมายเหตุ: เงินรางวัลทุกประเภท จะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยมอบให้ทีมผู้พัฒนา จำนวน 80% และอาจารย์ที่ปรึกษา 20% ส่วนสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ในแต่ละประเภท จะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเนคเทค

ติดต่อสอบถาม

 • 02 5013505 ต่อ 5037,5039
 • อีเมล์ siitnsc@gmail.com
 • www.facebook.com/groups/NSCThailand
File attachments: 
Deadline: 
10 Aug 2016 10:00 to 20 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.