^ Back to Top

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

ประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “เรื่องสั้นแอนิเมชั่น Animation” หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “การบริการประชาชน อย่างมีธรรมาภิบาล” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

แนวคิดการประกวด
สร้างสื่อแอนิเมชั่น (Animation) เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตสานึกให้กับข้าราชการ ประชาชน ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ในเรื่องธรรมาภิบาล มีจิตสำนึกรักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในการสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เพื่อสร้างทัศนคติและค่านิยมรักความถูกต้องให้กับประชาชนในฐานะผู้รับบริการ และหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ให้บริการ
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ที่มีความโปร่งใส ลดความเสี่ยง ในการทุจริต

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

รายละเอียดการประกวด
1. การประกวดแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ ประกอบด้วย

 • การต่อต้านคอร์รัปชัน
 • การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล

2. ส่งผลงานการประกวดแบบเดี่ยวหรือทีมก็ได้ โดยรวมกลุ่มทีมละไม่เกิน 5 คน

การสมัครเข้าประกวด

 • การสมัคร
  • อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.opdc.go.th หรือ www.facebook.com/OPDCoffice
  • กรอกประวัติ รายละเอียด พร้อมแนบเอกสารผลงาน ประกอบด้วย
   • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครทุกคน เซ็นชื่อรับรอง สำเนาถูกต้อง
   • สำเนาบัตรประจาตัวนักเรียน นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน (กรณีกาลังศึกษา)
   • บันทึกไฟล์ต้นฉบับลงแผ่น DVD จานวน 5 แผ่น นามสกุล MPEG 4 หรือ AVI ความละเอียด Full HD 1920x1080
 • การส่งใบสมัครและผลงาน
  • ส่งใบสมัคร เอกสารการสมัคร
   • ส่งด้วยตนเองที่ ชั้น 4 กองพัฒนาระบบราชการ 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
   • ส่งทางไปรษณีย์ส่งถึง
    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.)
    เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
    เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
    (วงเล็บมุมซองว่า ประกวดแอนิเมชั่น)

เงื่อนไขในการส่งผลงาน
1. ส่งผลงานเข้าประกวดได้ทั้ง 2 หัวข้อ โดยส่งผลงานได้หัวข้อละไม่เกิน 1 เรื่อง และผลงานที่เข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาเหมาะสม ตรงกับแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการประกวด
2. การออกแบบแอนิเมชั่นไม่จำกัดประเภท แต่ให้มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ความยาว 1-3 นาที บันทึกไฟล์ต้นฉบับลงแผ่น DVD จำนวน 5 แผ่น โดยบันทึกเป็นนามสกุล MPEG 4, AVI ความละเอียดระดับ FULL HD 1920x1080
3. ต้องมีตราสัญลักษณ์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในผลงานหรือตอนท้ายเรื่อง (เครดิต) โดยสามารถดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์และรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th และwww.facebook.com/OPDCoffice
4. ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ขัดต่อนโยบายสาธารณะ จริยธรรมสังคม ไม่ขัดต่อกฎหมาย ทำลายชื่อเสียงบุคคล กลุ่มบุคคล หรือละเมิดความเป็นส่วนตัว
5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นใหม่ ไม่ใช่ผลงานของผู้อื่นหรือผลงานที่มีการทาซ้า ดัดแปลง คัดลอก เลียนแบบ และต้องเป็นงานที่ไม่เคยเผยแพร่หรือส่งประกวดที่ใดมาก่อนหากตรวจสอบพบ สานักงาน ก.พ.ร. จะขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดและ/หรือเพิกถอนรางวัลได้ทันที และในกรณีที่มีการฟ้องร้อง สานักงาน ก.พ.ร. จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอซอฟแวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิต โดยต้องไม่ละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา และจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
7. ผลงานที่ส่งประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของสานักงาน ก.พ.ร. และสานักงาน ก.พ.ร. มีสิทธิ์ที่จะนาผลงานไปใช้เพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และอื่นๆ ที่สานักงาน ก.พ.ร. เห็นสมควรโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ประการใด
8. การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และสานักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. สำนักงาน ก.พ.ร. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของสานักงาน ก.พ.ร.และผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวส่งผลงานในการเข้าประกวด
10. การส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ให้ถือว่าผู้เข้าประกวดยินยอมและตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นทุกประการ

ระยะเวลาการดำเนินงาน

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 กันยายน 2559 ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดแอนิเมชั่นถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
 • คัดเลือกและประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันที่ 19 กันยายน 2559
 • ตัดสินและประกาศผลงานที่ชนะการประกวด ภายในเดือนกันยายน 2559
 • ติดตามความเคลื่อนไหว และผลการประกวดได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.ร. ที่ www.opdc.go.th และ www.facebook.com/OPDCoffice

เกณฑ์การตัดสิน
1. ประเด็น / เนื้อหาสาระของผลงานแอนิเมชั่น
2. เทคนิคการออกแบบ การนำเสนอ และองค์ประกอบศิลป์
3. คุณค่าด้านอารมณ์ สื่อสารให้เกิดการรับรู้ เข้าใจและส่งผลต่อสังคมในทางบวก
4. ความคิดสร้างสรรค์

รางวัลการประกวด

 • ประเภทผลงานแอนิเมชัน หัวข้อ “การต่อต้านคอร์รัปชัน”
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • ประเภทผลงานแอนิเมชัน หัวข้อ “ การบริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล”
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลข 0 2356 9999 ต่อ 8846, 8890 และหมายเลข 0 26187781 – 4
 • www.facebook.com/OPDCoffice

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tanyaporn Chalao

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
11 Aug 2016 10:00 to 10 Oct 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.