^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty”

ธนพรคลินิก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TANAPORN CLINIC Short Film Competition 2016 หัวข้อ “นิยามความสวย : Definition of Beauty” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลักดันวงการหนังสั้นไทย ให้เป็นที่แพร่หลาย
2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ และ เปิดโอกาสในวงการหนังสั้นไทย
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของผู้ที่สนใจทาหนังสั้นเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อให้กาลังใจผู้ทาหนังสั้น ให้มีการพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพต่อไป

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ผู้เข้าสมัครต้องเป็นเยาวชนนิสิต - นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ประเทศไทย
 • แบบทีม 3-5 คน พร้อมตั้งชื่อทีม

เนื้อหาของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • ต้องมีเนื้อหาในหัวข้อ “นิยามความสวย” (Definition of Beauty)
 • ผู้ส่งผลงานสามารถตั้งชื่อเรื่องได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับหัวข้อ และเนื้อหาการประกวด
 • ความยาวของผลงานไม่เกิน 4 นาที รวม title intro และ end credit
 • ไม่จำกัดรูปแบบวิธีการนาเสนอ และวิธีการถ่ายทำ สามารถใช้ได้ทั้งไฟล์ AVI,MPEG,MP4,MPG โดยมีขนาดไฟล์ 1,920 x 1,080 (Pixel)

ระยะเวลาการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์โครงการช่วงวันที่ 1 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2559
 • เปิดรับสมัคร ส่งผลงาน Storyboard พร้อมโครงเรื่อง เพื่อคัดเลือก 20 ทีม ระว่างวันที่ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2559 ขยายเวลา ถึง 31 ธันวาคม 2559
 • ประกาศผล 20 ทีม เข้ารอบ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
 • เวิร์คช้อปพร้อมคาแนะนำในการผลิตหนังสั้น กับผู้กำกับชื่อดัง วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559
 • ส่งผลงานหนังสั้น ภายใน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
 • อัพโหลดผลงานลงสื่อออนไลน์ วันที่ 1 มีนาคม 2560
 •  ระยะเวลาการโหวต 1-31 มีนาคม 2560 (ระยะเวลา 1 เดือน)
 • นำเสนอผลงาน และ ประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2559

การสมัครและการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (โดยนับจากวันที่ประทับตราเป็นสำคัญ) พร้อมเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้
  • ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tanapornclinic.com/th/ves-blog/shortfilm2016.html)
  • สำเนาบัตรประจาตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • Storyboard พร้อมโครงเรื่อง จำนวน 1 ชุด พร้อมบันทึกลงแผ่นซีดี จานวน 2 แผ่น
  • ส่งมาที่ บริษัท เอสเธติก คอนซัลแทนท์ จากัด (ธนพรคลินิก สำนักงานใหญ่)
   เลขที่ 3069/1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
   (วงเล็บมุมซอง “ประกวดหนังสั้น”)
 • ส่งผลงานทางอีเมล มาที่ อีเมล shortfilms.tanaporn@gmail.com ภายในวันที่15 พฤศจิกายน 2559 พร้อมไฟล์เอกสารตามรายการดังต่อไปนี้
  • ไฟล์ ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.tanapornclinic.com/shortfilms/application/download )
  • ไฟล์ สาเนาบัตรประจาตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีมทุกคน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
  • ไฟล์ Storyboard
  • ไฟล์ โครงเรื่อง

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ 100,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 80,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 50,000 บาท
 • ชมเชย 5 รางวัล 30,000 บาท
 • ปลอบใจ 12 รางวัล 10,000 บาท
 • Popular Vote 50,000 บาท

ติดต่อสอบถามราย
ฝ่ายการตลาด ธนพรคลินิก โทร 02-704-7970-2

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Tod Tokatok / K. Jirutchai Jaisuekul

Total Prize Money: 
550,000 Baht
Deadline: 
01 Sep 2016 10:00 to 31 Dec 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.