^ Back to Top

ประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี"

ประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี"

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี" หัวข้อ “อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในการกำกับดูแลของ อย. (อาหาร, ยา, เครื่องสำอาง, เครื่องมือแพทย์, วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือน, วัตถุเสพติด) เพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างปลอดภัย
2. เพื่อสร้างสรรค์สื่อ Infographic ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจง่าย เพื่อสร้างการจดจำเกี่ยวกับการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ความรู้นั้นออกไปสู่สาธารณชนได้

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด การประกวดเป็นประเภทบุคคล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า
2. ประเภท ประชาชนทั่วไป

รูปแบบการประกวด
1. ออกแบบสื่อ Infographic โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น
2. ส่งผลงานขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอน โดยกำหนดให้มีแถบสัญลักษณ์ของ อย. ด้านล่างตามที่กำหนด (สามารถ Download แถบสัญลักษณ์ของ อย. ได้ที่ https://goo.gl/zxESUH)
3. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นงาน (สงวนสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ไม่นับรวมรางวัล Popular Vote)

ขั้นตอนการส่งผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัครเพื่อศึกษาเงื่อนไขต่างๆ ในการประกวด โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook/Fda Thai
2. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งเอกสาร และหลักฐานการเข้าประกวด ดังนี้

 • ใบสมัครที่มีการอธิบายแนวคิด (Concept) เกี่ยวกับการสร้างสรรค์สื่อ Infographic
 • ผลงานการออกแบบสื่อ Infographic 1 ชิ้นงาน จะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพ เพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสิน ประกอบด้วย
  • ไฟล์กราฟิกประเภท Vector ที่ Create Outline แล้ว โหมดสี CMYK
  • ไฟล์รูปแบบนามสกุล PDF และ JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 1 ไฟล์ (เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ภาพขนาด A3 ขึ้นไป)
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ/หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. ส่งใบสมัครพร้อมไฟล์งาน และเอกสารประกอบอื่นๆ มาที่ oryorinfocontest@gmail.com ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลาเที่ยงคืน

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการ และสอดคล้องตามหัวข้อที่กำหนด
2. การใช้ภาษา และการสื่อสารมีความหมายถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงประเด็น
3. การนำเสนอมีความสดใหม่ โดดเด่น ไม่ซ้ำใคร
4. การจัดวางองค์ประกอบตามหลักการออกแบบมีความสวยงาม น่าสนใจ

กำหนดการ

 • ปิดรับผลงาน : 25 สิงหาคม 2559 เวลาเที่ยงคืน
 • คัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบ : 29-30 สิงหาคม 2559
 • เปิดโหวตผลงานรางวัล Popular Vote : 30 สิงหาคม-6 กันยายน 2559 (ปิดรับโหวตเวลา 13.00 น.)
 • คัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย : 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2559
 • ประกาศผลผู้ชนะการประกวด และมอบรางวัล : 9 กันยายน 2559

รางวัล

 • ประเภทนักเรียน นักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 10 รางวัล)
  • รางวัล Popular Vote : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 20,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 2 รางวัล)
  • รางวัลชมเชย : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท (จำนวน 10 รางวัล)
  • รางวัล Popular Vote : เกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท (จำนวน 1 รางวัล)

ข้อตกลงในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น หากมีการตรวจพบภายหลัง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายแต่เพียงผู้เดียว และ อย. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนรางวัลทั้งหมด
3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ อย. สามารถนำไปแก้ไข ปรับปรุง และเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต
4. ผู้ที่ได้รับรางวัล ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าเงินรางวัลที่ได้รับ
5. ผู้ที่ได้รับรางวัล Popular Vote อาจจะเป็นคนเดียวกับผู้ที่ได้รับที่ 1, 2, 3 หรือรางวัลชมเชย ก็ได้

แหล่งข้อมูลที่แนะนำ/ใช้สืบค้นข้อมูล

 • Facebook/FDA Thai
 • www.oryor.com
 • www.fda.moph.go.th
 • Oryor Smart Application
 • หรือแหล่งข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือ

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประสานงานโครงการ
 • โทรศัพท์ 081 374 1434
 • oryorinfocontest@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุรวิฑูรย์ กิจปรีชาวนิช

Deadline: 
25 Jul 2016 (All day) to 25 Aug 2016 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.