^ Back to Top

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงินโครงการ “เศรษฐทัศน์” ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม และกระตุ้นนิสิตนักศึกษาให้มีความสนใจ ค้นคว้าหาวิชาความรู้เพิ่มเติม รู้จักวิธีวิเคราะห์วิจัยในด้านเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งจะเป็นการยกระดับการศึกษา และการสร้างผลงานวิจัยของนิสิตนักศึกษาไทยให้ทัดเทียมนักศึกษานานาชาติ
2. เพื่อส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าใจเหตุและผลถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์และสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตผลงานในรูปบทความ หรืองานวิจัย ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
3. เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา และเสริมสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของนิสิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นพลังและกำลังใจในการศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

สถาบันที่ร่วมสนับสนุนโครงการ
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
3. สถาบันการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ 6 แห่ง ได้แก่

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
1. เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในวันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือบุคคลที่จบการศึกษาในระดับการศึกษาดังกล่าวแล้วไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่จบการศึกษา จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ที่ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดเป็นประเภทบุคคลหรือประเภททีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน)

การรับสมัคร
1. เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2559
2. Download ใบสมัคร ได้ที่ www.bot.or.th หรือ www.econ.nida.ac.th
3. ส่งใบสมัครได้ที่ e-mail Setthathat.nida@gmail.com หรือที่โทรสาร 0 2375 8842

ติดต่อสอบถาม

 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • โทรศัพท์ 0 2727 3654
  • โทรสาร 0 2375 8842
  • e-mail : Setthathat.nida@gmail.com
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย : ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
  • โทรศัพท์ 0 2283 5022
Deadline: 
01 May 2016 10:00 to 30 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.