^ Back to Top

ประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง"

ประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง"

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 61,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษา ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงภัยร้ายจากคอร์รัปชั่น
2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการนำวิชาชีพการสื่อสารมวลชนที่ศึกษาอยู่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป
3. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตหรือนักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพการผลิตสื่อให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

แนวคิด

 • Concept "เป็นเด็กไทย….ต้องไม่ยอมให้ใครโกง"
 • Theme "ผลกระทบของการโกง"

กลุ่มเป้าหมาย สำหรับการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ/หรือสื่ออิเลคทรอนิค Infographic
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ
2. นักศึกษาที่เรียนด้านสาขานิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. นักศึกษาที่มีความสามารถด้านการวาดรูปและสนใจด้านการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น

หลักเกณฑ์ในการตัดสินผลงาน
เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ พิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด ดังนี้

 • คุณค่าของสารคดีสั้น/Infographic : ความมีประโยชน์และมีคุณค่าต่อสังคมและประชาชน
  • สร้างสรรค์สังคม โดยส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและการมีพฤติกรรมสร้างเสริมของคนไทย
  • สร้างเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในใจแก่ผู้ชม
 • คุณภาพด้านเนื้อหาของสารคดีสั้น /Infographic
  • ความสมบูรณ์ของสารคดีสั้น/Infographic : เนื้อหาสาระของมีความสมบูรณ์ และ ชัดเจน
  • ความถูกต้องของสารคดีสั้น /Infographic : ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ไม่มีการบิดเบือนข่าว
 • คุณภาพด้านภาพและการนำเสนอการผลิตสารคดีสั้น /Infographic
  • การสื่อสารความหมายด้วยภาพได้ดี
  • การใช้สัญญลักษณ์ในการสื่อความหมาย ระหว่าง ภาพกับภาพ ภาพกับคำบรรยาย ได้สร้างสรรค์ดี

รางวัลการประกวด

 • รางวัล สำหรับสื่อโทรทัศน์
  • รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัล 15,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
 • รางวัล สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ Infographic
  • รางวัลที่ 1 ได้รับรางวัล 12,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 ได้รับรางวัล 8,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งใบสมัครเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2559 ที่
  • Email : youth2020@hotmail.com
  • โทรสาร 02-613-6600
 • หมดเขตส่งผลงาน 30 มิถุนายน 2559
 • ประกาศหาผู้ชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 สถานที่ กรุงเทพ

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-613-8863-6
 • โทรสาร 02-613-6600
 • Email : youth2020@hotmail.com
 • www.facebook.com/Youth2020.Act

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณรวิพร สุขแสงดาว

Total Prize Money: 
61,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
26 Apr 2016 10:00 to 15 May 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.