^ Back to Top

ประกวดคำขวัญเพื่อการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2

ประกวดคำขวัญเพื่อการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2

คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย : Thai Nation Committee on Irrigation and Drainage (THAICID) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญเพื่อการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2
2. เพื่อแสดงให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาการชลประทาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีการเรียนรู้งานด้านการชลประทานและร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการคิดคำขวัญที่เกี่ยวกับบทบาทความสำคัญของการชลประทาน

ผู้มีสิทธิ์ส่งคำขวัญเข้าประกวด
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

หัวข้อและขอบเขตเนื้อหาของการประกวด
คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายเป็นภาษาไทยโดยสรุป และต้องสื่อสารให้เห็นถึงความสำคัญของการชลประทานในบริบทที่สอดคล้องกับหัวข้อการประชุม “การบริหารจัดการน้ำภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลก : บทบาทการชลประทานต่อความยั่งยืนด้านอาหาร” (Water Management in a Changing World : Role Irrigation for Sustainable Food Production)

รางวัลในการประกวด
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

กำหนดการประกวด
1. การส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2559
2. กำหนดการตัดสินสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2559
3. ประกาศผล วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.rid.go.th/thaicid/

กติกาการส่งคำขวัญ
1. คำขวัญที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาษาอังกฤษ และกำกับด้วยภาษาไทยที่เป็นคำสั้น ๆ ที่สวยงามมีความหมายสอดคล้องกับภาษาอังกฤษ พร้อมอธิบายกรอบแนวคิดประกอบด้วย
2. ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดต้องระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail อย่างชัดเจน
3. ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งคำขวัญได้ไม่จำกัดจำนวน และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดคำขวัญ และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบในภายหลังว่าคำขวัญที่ส่งเข้าประกวดเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์/เผยแพร่ มาก่อน คำขวัญนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น
5. คณะกรรมการตัดสินคำขวัญมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำคำขวัญที่ชนะการประกวดไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำขวัญจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมชลประทานสามารถนำคำขวัญออกเผยแพร่หรือใช้ในกิจกรรมของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (Thai Nation Committee on Irrigation and Drainage : THAICID ) ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน

วิธีการส่งเข้าประกวด
1. ผู้ที่สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งคำขวัญเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์ http://www.rid.go.th/thaicid/
2. ผู้ที่สนใจกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและสามารถส่งคำขวัญได้ที่ E- mail : Sloganwif2016 @gmail.com

หลักเกณฑ์การตัดสินคำขวัญ
1. ความสอดคล้องของเนื้อหาคำขวัญกับหัวข้อที่กำหนด
2. ความถูกต้องของเนื้อหาตามหลักวิชาการภาษาอังกฤษ
3. ความสวยงามของภาษา สั้น กระชับ ได้ใจความ
4. ความคิดสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมชลประทาน
โทร. 02-241-0665

Total Prize Money: 
20,000 Baht
Deadline: 
20 Jan 2016 10:00 to 20 Feb 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.