^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวดและคุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย /อาชีวะศึกษาหรือการศึกษานอกระบบที่เทียบเท่า อายุระหว่าง 15-18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2. ประเภทอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า : นิสิต/นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 18-25ปี (นับถึงวันที่สมัคร) และต้องมีบัตรนักศึกษาซึ่งออกให้โดยสถาบันการศึกษาเพื่อยืนยันสถานภาพทางการศึกษา
3. ประเภทประชาชนทั่วไป : ไม่จำกัดอายุ และ วุฒิการศึกษา
**ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น**

กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1. ผู้สมัครต้องส่งงานเขียนของตนเองเป็นภาษาไทย ความยาวไม่ต่ำกว่า 7 หน้า และ ไม่เกิน 12  หน้ากระดาษA4 (ไม่ต้องมีภาพประกอบ) โดยทั้งหมดต้องใช้รูปแบบตัวอักษรAngsana New ขนาด 16
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อนและต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
3. ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงคนละ 1 ประเภท และ 1 ผลงานเท่านั้น
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ของการประกวดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การส่งใบสมัครและผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์www.nsm.or.th
2. สามารถส่งใบสมัครและผลงานได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • ช่องทางที่ 1 ทางอีเมล์:scicomnsm@gmail.com โดยต้องได้รับอีเมล์ตอบกลับจาก  ผู้จัดจึงถือว่าเสร็จสมบูรณ์
 • ช่องทางที่ 2 ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง
  กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวงจ.ปทุมธานี12120
  วงเล็บมุมซองว่า “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
 • ช่องทางที่ 3 ส่งด้วยตัวเองที่กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์
  สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี12120

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับผลงานวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 สำหรับการส่งทางไปรษณีย์จะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ทาง www.nsm.or.th (พร้อมกันทุกประเภท)

เกณฑ์การพิจารณาใบสมัครและเกณฑ์การตัดสินรางวัล
1. คุณสมบัติของผู้สมัครต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในแต่ละประเภท โดยพิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
2. แก่นของเรื่องแสดงให้เห็นถึงความเป็นเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์/ มีแนวคิดและสอดแทรกประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. พิจารณาจากการนำเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ /ชั้นเชิงในการนำเสนอ /คุณค่าทางวรรณศิลป์
4. ผู้ส่งผลงาน 1 คน สามารถส่งได้ 1 ผลงาน และ 1 ประเภทการประกวดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน
5. คณะกรรมการตัดสิน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัลในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนดขึ้น และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. หากมีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลต้นฉบับดังกล่าว และเจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการฟ้องร้องและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยตัวเอง
7. ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับโอกาสพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ผลงาน โดยลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรกเป็นของคณะผู้จัดการประกวด
8. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อน
9. เนื้อหาไม่ขัดต่อความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยของชาติและศีลธรรมอันดี
10. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานต้องแจ้งชื่อและที่อยู่จริงที่สามารถติดต่อ ได้สะดวก
11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำสำเนาต้นฉบับเก็บไว้เอง เนื่องจากผู้จัดการประกวดจะไม่คืนต้นฉบับให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

รางวัล แบ่งเป็น 3ประเภทตามเกณฑ์ผู้เข้าประกวด

 • ประเภท มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินทุนการศึกษา2,000 บาท
 • ประเภท อุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  • เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินทุนการศึกษา2,000 บาท
 • ประเภทประชาชนทั่วไป
  • เรื่องสั้นวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม 1รางวัล เงินรางวัล30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล25,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1รางวัล  เงินรางวัล20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 02 577 9999 ต่อ 1472,1473 (วรภร,จีรวรรณ)

Total Prize Money: 
160,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 Nov 2015 10:00 to 01 Apr 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.