^ Back to Top

ประกวดขบวนแห่และกระทง งานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๘

ประกวดขบวนแห่และกระทง งานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘ ในงานสีฐานเฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2015) ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

การประกวดขบวนแห่กระทง

 • คุณสมบัติ
  • ขบวน มีผู้ร่วมขบวนไม่เกิน  ๑๒๐  คน 
  • ให้มีกระทงขนาดใหญ่ขนาด ๓ ฟุต ประกอบขบวนแห่ พร้อมกับพาหนะที่ประดับสวยงามกลมกลืนเข้ากัน
  • ให้มีนางนพมาศประกอบขบวนแห่
  • การแสดงเน้นศิลปวัฒนธรรมประกอบขบวน สวยงาม พร้อมเพรียงและมีกิจกรรมในขบวนแห่อย่าง สร้างสรรค์
  • การแต่งกายที่เน้นวัฒนธรรมไทยหรือบ่งบอกถึงความเป็นชาติพันธุ์ต่างๆ
  • ในรูปแบบการจัดขบวนแห่ ต้องมีส่วนที่รณรงค์เพื่อสร้างสรรค์สังคมในเชิงบวก เช่น รณรงค์สิ่งแวดล้อม วินัยจราจร รักประเทศไทย ประหยัดพลังงาน ยาเสพติด ความพอเพียง ฯลฯ
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

การประกวดกระทง

 • ประเภทกระทงที่จัดการประกวด
  • กระทงประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
  • กระทงประเภทประยุกต์ 
 • ขนาดกระทงที่จัดการประกวด
  • กระทงขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๒ ฟุต
  • กระทงขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๓ ฟุต ขึ้นไป
 • คุณสมบัติ
  • ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน  ๒ ฟุต
  • ตัวกระทงต้องเน้นการใช้วัสดุธรรมชาติ เป็นส่วนประกอบในการประดิษฐ์ ตกแต่งประดับลวดลาย หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่เป็นมลพิษต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม ไม่จำกัดความสูงและรูปทรง 
  • เป็นกระทงเน้นแนวคิดแบบประเพณีนิยม โดยมีรูปแบบตามประเพณีโบราณ ในเรื่องการออกแบบส่วนประกอบกระทงมีความถูกต้องตามประเพณีโบราณและการใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสม
  • มีการประดิษฐ์ด้วยความประณีต เรียบร้อย สวยงาม ใช้สีสัน สัดส่วน รูปทรงที่เหมาะสมกลมกลืน
  • มีเครื่องบูชา (ดอกไม้ ธูป เทียน) และองค์ประกอบของกระทง สื่อความหมายถึงความเชื่อของประเพณีลอยกระทงและแสดงถึงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยหรืออีสาน
  • กระทงต้องสามารถลอยและเคลื่อนที่ในน้ำได้อย่างสวยงามด้วยตัวเอง
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลการประกวดกระทงขนาดเล็ก
   • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๒ รางวัล เงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
  • รางวัลการประกวดกระทงขนาดใหญ่
   • รางวัลชนะเลิศ ประเภทละ ๑ รางวัล  เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล  ๕,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทละ ๑ รางวัล เงินรางวัล  ๔,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล 
   • รางวัลชมเชย ประเภทละ ๒ รางวัล เงินรางวัล  ๒,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล

การรับสมัคร
๑. ผู้สนใจจะส่งกระทงเข้าประกวดทุกชนิด และ ขบวนแห่ โปรดติดต่อขอรับใบสมัครและส่งใบ สมัครได้ที่  สำนักวัฒนธรรม อาคารหอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน)  มหาวิทยาลัย-ขอนแก่น โทร/โทรสาร ๐-๔๓๓๓-๒๗๖๐ ภายใน  ๔๒๓๐๑ หรือ สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ ww.kku.ac.th
๒. กำหนดยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดจะไม่รับสมัคร)
๓. การสมัครส่งกิจกรรมเข้าประกวดทุกประเภท ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในเวลาที่กำหนด (หากไม่มีเอกสารหลักฐานจะมีผลต่อการตัดสินและคะแนน)
๔. หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ สอบถามได้ที่ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ

Deadline: 
28 Oct 2015 03:03

Members Online

There are currently 0 users online.